Stavební řízení

Účastníkem stavebního řízení je

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem,

2) K žádosti stavebník připojí:

…d) závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisypokud je stavebník obstaral předem. tj. (Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)


(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

..

h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

v odstavci h) není splněna podmínka, nezměněného vzhledu stavby – zateplením se mění vzhled stavby (stavba nabývá na objemu – zateplením) a  balkony, at už by byly jakékoliv nové ocelové, budou vždy jiného vzhledu – původní tam nikdo nepověsí. Navíc se překryje rastr panelů a plastičnost fasády (parapetní panely 340 mm, meziokenní pilířky 300 mm)

Z toho všeho viz výše plyne nutnost stavebního řízení, včetně důsledků diskutovaných na shromáždění vlastníků.

Pokud některé stavební úřady postupují odlišně, pak si nelze brát jejich počínání za vzor a argumentovat tím na schůzi.

Štítky: ,