Na praxi výboru, kdy v zápisech ze svých schůzí či shromáždění členů SVJ nejen uvádí polopravdy a zatajuje důležité skutečnosti, ale dokonce prezentuje i naprosté lži, jsme již několikrát upozorňovali. Zápis ze shromáždění dne 28. 6. 2023 svědčí o tom, že na tento nemilý fakt si budeme muset zvyknout 🙁

 

O lžích výboru v souvislosti s vysokými náklady na právní služby jsme psali již před rokem. Letos je to od výboru opět stejná písnička. V bodě 3 zápisu se jako důvod zvýšených cen právních služeb (loni 48 tis., předloni dokonce 73,5 tis. Kč) uvádí, že „výbor i KK jsou neustále zaplavováni podněty, které musí řešit, a v mnoha případech to bez konzultace s právníkem nelze”.

Jaká jsou fakta? Na žádný náš dotaz či žádost nám výbor neodpověděl. Naše následné stížnosti kontrolní komisi na jednání výboru, který nijak nereagoval na naše podněty a dotazy, zůstaly rovněž bez odezvy – KK odpověděla buď obligátní větou o předání stížnosti výboru (vlastní stanovisko komise nikdy neměla!), nebo nám neodpověděla vůbec.

K čemu tedy výbor toho právníka potřeboval? Na posouzení naší žádosti o nahlédnutí do projektu? To nám snad může zakázat? Ironicky řečeno – nebylo by snad těžké najít právníka, který si za žádné rady bude účtovat mnohem menší částky.

Takhle to nutně vzbuzuje dojem, že jde o fiktivní faktury, na jejichž výtěžku se podílí i výbor SVJ. Nezbytnost rad právníka výboru je podle nás jen záminka, jak pomocí zbytečných faktur za nepotřebné (a proto také blíže nespecifikované) „právní služby vesele tunelovat fond oprav.

 

Některé lži výboru v zápise ohledně výběrového řízení jsme popsali už v článku o shromáždění dne 28. 6. 2023 (předseda tyto lži totiž pronášel přímo na shromáždění). S konkurenční firmou ohledně čištění fasády domu, kterou oslovil p. Missbach, výbor nejednal (vše si předseda prostě vymyslel).

Nicméně jednu pravdu zápis v tomto bodě obsahuje – „srovnatelnou by byla jedině cena obou firem za 1 m2 čištění fasády”. Škoda, že výbor neuvádí i příslušná čísla. Pak by se členové dozvěděli, že výborem předkládaná firma čistí fasádu průměrně za 271 Kč/m2, zatímco konkurenční za 98 Kč/m2 (vše bez DPH 15 %). A to ještě ta konkurenční nabízela slevu 20 % a delší záruku (5 let oproti pouze 3 rokům). To se ovšem napsat nehodilo, že?

 

Tvrzení výboru, že „člen Šorm st., bez jediného důkazu, obvinil výbor SVJ, že uspořádal výběrové řízení tak, aby zvítězila velká firma formátu Mamut-therm, kterou má pan Štěrba v oblibě” je ohledně nepředložených důkazů nepravdivé. Důkazy, které vyplývají z výborem nastavených podmínek výběrového řízení (nevhodné spojení nesouvisejících částí do jedné akce, zbytečná výměna rozvaděčů atd.), jsme uvedly už v článku o shromáždění dne 28. 6. 2023.

 

V uvedeném článku je i popsaná chyba (nebo možná záměr?), kterou jsme nalezli v předložené nabídce. Duplicitní rozpočtování nákladů na zákryty rozvodů u elektroinstalací i zdravotechniky nás může připravit až o 300 tisíc! Výbor v zápise píše: „Na fakturaci dohlíží KK, TDI, celý výbor SVJ včetně místopředsedkyně Pelikánové, která je od roku 1979 rozpočtářkou stavebních prací. Její dlouholetá praxe a odbornost zaručují, že tyto spekulace a obavy o peníze SVJ rozhodně nejsou na místě.”

Toto ujišťování o množství „dohlížitelů a odborných schopnostech p. Pelikánové v nás ale spíše budí dojem, že nešlo o chybu (tu by přece takový odborník těžko za těch 7 let nenašel, navíc to těm projektantům rozdílných profesí musel přeci někdo z výboru zadat), ale nejspíše šlo o záměr, jak přihrát něco dodavateli (a odtud možná i někomu z výboru). Nyní už ovšem záměr prozrazený, tedy doufejme už nerealizovatelný 🙂

Mimochodem – kdo nám dělá TDI (technický dozor investora) a na kolik nás přijde, dodnes nevíme (to je jedna z těch výborem utajovaných skutečností). Nezbývá tedy než doufat, že dozoruje.

 

Loni si dovolili na místa členů kontrolní komise kandidovat i členové, jejichž případného zvolení se výbor bál (co kdyby začali výbor skutečně kontrolovat!). Vzpomeňme na volební lístek, kde bylo přímo napovězeno, pro koho má volič hlasovat! Výbor, tj. kontrolovaný, radil členům, kdo jej má kontrolovat (a ti jej poslušně poslechli). To ovšem nemůže těmto „odvážlivcům výbor dodnes zapomenout. Takže se je snaží i dodatečně pomluvit, kde se jen dá.

V tomto zápise uvádí lži ohledně diskuze o způsobu hlasování (člen Missbach prý „sklidil posměch všech přítomných” za svůj názor, „že když se zdržuje, ruku zvedat nemusí”, pro členku Šormovou pak prý „bylo překvapením, že je třeba aktivně hlasovat také v případě, že se chce vyjádřit proti návrhu”). Pan Missbach žádný posměch nesklidil a paní Šormová nic takového netvrdila (ostatně ani hlasovat nemohla, protože zmocněným zástupcem pro hlasování byl její manžel). Prostě další obyčejné lži ze strany výboru.

Ovšem celá diskuze ohledně způsobu hlasování a její dezinterpretace v zápise svědčí o tom, že členové výboru (a protože přítomní členové kontrolní komise jim to nepřipomněli, tak asi i oni) neznají stanovy SVJ. O přijetí usnesení rozhoduje podle stanov i zákona většina přítomných hlasů, takže stanovy jasně uvádějí, že zápis má obsahovat „uvedení počtu přítomných členů a počtu souhlasných hlasů při přijetí každého usnesení” (část III čl. 2 odst. 13). Je tedy logicky zcela lhostejné, zda se někdo zdržel hlasování, byl proti návrhu či snad vůbec nehlasoval. Jestli to chce výbor sledovat, je to jeho věc (možná jako kontrola správných součtů), ale protože hlasovat je právo člena, nikoliv jeho povinnost, nemůže po přítomném členu vyžadovat jeho vyjádření, zda je proti návrhu, zdržuje se nebo nehlasuje (a pokud toto vyjádření vyžaduje, nemůže vždy očekávat odpověď). Rozhodující je vždy jen počet přítomných a počet souhlasných hlasů – to je potřeba zjistit a uvést v zápise. Jestli si výbor (např. kvůli ověření součtů) nehlasující členy zahrne do kolonky „zdržel se nebo „nehlasoval není podstatné.

 

Už několikrát jsme členy upozorňovali na riziko, kdy o dalším dění v našem domě (co se opraví a kdo to opraví) rozhodují kromě výboru a několika jejich věrných spojenců především ti, kteří na shromáždění nepřijdou a odevzdají svou plnou moc výboru.

Poslední lež, kterou výbor v zápise použil, se týká právě těchto plných mocí („manželé Šormoví několikrát zpochybnili/znevážili plné moci, které od členů získala místopředsedkyně Pelikánová”). Žádné plné moci jsme nezpochybňovali, ostatně jsme je ani neviděli (o nahlédnutí do těch z loňského shromáždění jsme už před rokem požádali – zatím ale marně). Jediné, co jsme tvrdili, je, že „nyní si výbor pomocí plných mocí p. Pelikánové odhlasuje, co bude chtít”. A tak se také stalo 🙁

Zdá se, že „vlastníci, kteří zde byty pronajímají” (jak se píše v zápise), jsou lépe informováni, než ti, kteří zde žijí. Zatímco zde bydlící musí zápisy výboru pracně luštit z nástěnek, případně si je pro svou budoucí informovanost či lepší čitelnost ofotit, tak pronajímatelé svých bytů dostanou od výboru kompletní účetní závěrku i všechny zápisy z výborových schůzí a shromáždění mailem. Škoda, že tato až dojemná péče neprobíhá i směrem k vlastníkům, kteří v domě bydlí. Jistě by ji ti s horším zrakem či pamětí uvítali.

 

I když jsme před rokem ve svém stejnojmenném článku optimisticky doufali, že „členové SVJ nedopustí, aby se v titulku uvedené přísloví u nás naplnilo”, tak členové na shromáždění (vesměs prostřednictvím svých výboru odevzdaných plných mocí) rozhodli, že jsme doufali marně.

Důvody, proč výbor chtěl vyměnit staré rozvaděče za nové a jakým způsobem dosáhl předložení jediné nabídky od své oblíbené firmy MAMUT-THERM, jsme již dříve podrobně popsali a celá tato akce podle nás vykazuje znaky podvodného jednání. Pro nás z toho plyne jediný závěr –

aby někdo ze zúčastněných získal pár set tisíc,

zbytečně se vyhodilo členům několik miliónů 🙁

 

Štítky: , , ,