I když se to zdálo téměř nemožné, výbor dokázal morálně klesnout ještě hlouběji, než se mu dosud dařilo. Už mu nestačí ve svých zápisech zveřejňovat polopravdy a zatajovat důležité skutečnosti, na což jsme ve svých předchozích článcích mnohokrát poukázali. Ve svém posledním zápise ze shromáždění SVJ dne 16. 6. 2022 už prezentuje i naprosté lži.

 

V bodě 3 zápisu (schválení účetní uzávěrky za léta 2020 a 2021) se tvrdí, že výdajové položky fondu oprav ve výši 26 360,79 za rok 2020 a 70 399,89 za rok 2021 (tzv. zúčtování krátkodobé zálohy) nezahrnují výdaje na právníka. To ovšem není pravda, protože toto zúčtování zahrnuje i výdaje z účtu 518 10, kde v roce 2020 byl evidován výdaj 17 545 Kč za právní služby a v roce 2021 další výdaj 73 500 Kč opět za právní služby. Výdaje za právníka tedy evidentně tvořily rozhodující část tohoto zúčtování.

Výbor tedy buď lže (což je velmi pravděpodobné), nebo to neví (což je ovšem smutné). Odkud by se tak asi tyto výdaje za právníka hradily? Z fondů EU určitě ne, ale z fondu oprav ano (právě přes to tzv. zúčtování).

 

Protože výdaje za „právní služby” (o jaké služby jde, nelze z příslušných faktur zjistit!) jsou takto ve výborem předkládaných dokumentech (hlavní kniha + položkový výpis fondu oprav) před členy umně skryté (účet 518 10 má název Ostatní služby domu), navrhli jsme na shromáždění výboru, aby tyto výdaje evidoval přímo ve fondu oprav a členové si je takto mohli jasně uvědomit.

Na náš návrh ale výbor nereagoval. Místo toho uvedl do zápisu bláboly o našem nahlížení do dokladů z roku 2018, i když se nyní projednávala uzávěrka za roky 2020 a 2021.

 

V bodě 4 zápisu (informace o stavu elektroinstalace) už je uvedena jasná lež„Člen Šorm prohlásil, že stačí opravit sem tam nějakou pojistku.” Celá řada našich předchozích článků dokládá pravý opak – viz např. „Poruchy elektroinstalace – problém pro členy, příležitost pro výbor” nebo „Co dělat? Elektroinstalaci, stoupačky, fasádu?” Vždy jsme v nich zdůrazňovali, že je potřeba provést okamžitou opravu zastaralých částí elektroinstalace (výměna starých bytových jističů a starého hliníkového vedení od stoupačkové svorkovnice k bytovému jističi a dále k elektroměru, k tomu přidat i výměnu jističů elektřiny ze společných prostor) a bude rázem po výpadcích. Pak lze přidat i nové vedení do bytů, zvonky, pohybová čidla u světel apod. Milionovým plýtváním pro nás vždy byla výměna zbytečně drahých nových rozváděčů a stoupacího vedení (ty původní lze poměrně levně opravit – viz dům Štouračova 1,3,5).

 

Předseda Štěrba uvedl, že „výbor může realizovat pouze to, co mu shromáždění SVJ schválí”. Zapomněl ale dodat jednu zásadní věc – shromáždění může schválit pouze to, co mu předloží výbor! Členové nemají žádný vliv na předmět schvalování ani na jeho obsah. Pouze mohou k návrhu výboru říci ano či ne.

Kdo určil projektantovi rekonstrukce elektroinstalace, že se mají vyměnit i rozváděče a stoupací vedení? Výbor. Kdo chtěl předložit ke schválení čištění fasády? Výbor. Kdo se nikdy nezeptal členů, co by si přáli oni? Výbor!

O správném a pro členy nejvýhodnější postup výboru při plánování a realizaci oprav domu jsme psali např. v článku „Využitá příležitost?

 

Bod 5 zápisu (informace o výsledku pasportizace stoupaček) zcela pomíjí naše dotazy na aspoň přibližnou cenu a termín i dotaz na způsob provedení výměny stoupaček v bytech s již rekonstruovanými záchody. Asi proto, že výbor na všechny tyto dotazy odpověděl, že neví 🙁

 

V bodě 6 zápisu (volba členů kontrolní komise) výbor přináší další jasnou lež – podle člena Šorma prý shromáždění SVJ nepodporuje volbu ucelené trojice kandidátů. Opakovaně jsme výbor žádali, aby včas zveřejnil pravidla a způsob volby členů KK (dosud se vždy do výboru nebo KK volili ucelené skupiny kandidátů). Odpověď žádná.

Teď už je jasné, proč výbor mlčel – volební lístek, kde je přímo napovězeno, pro koho má volič hlasovat!

Zatímco kandidátům nedovolil před volbou promluvit, sám všem přítomným navíc zřetelně oznámil, koho mají volit a koho ne. Výbor, tj. kontrolovaný, radí členům, kdo jej má kontrolovat.

Takže výbor nyní nepodporoval volbu ucelené trojice kandidátů, nikoliv shromáždění!

 

V závěrečném bodě (Různé) se výbor pokusil odhlasovat čištění fasády, což se mu po našem upozornění na neregulérnost takového hlasování zatím nepovedlo (jak se ale v zápise uvádí: „výbor bude hledat jiné zákonné cesty, jak čištění fasády odhlasovat”). Tak snad budou aspoň zákonné.

 

Zdá se, že k obhájení svých záměrů zbývají výboru kromě tradičního zatajování (hlasování o milionovém čištění fasády vloženo do bodu Různé) už jenom naprosté lži. Nezbývá nám než doufat, že členové SVJ nedopustí, aby se v titulku uvedené přísloví u nás naplnilo.

 

Štítky: , , ,

2 komentáře ke článku Kdo lže, ten krade

 1. Milan Šorm st. napsal:

  Jsem potěšen, že si kontrolní komise osvojila můj návrh ohledně účtování právních služeb přímo na účtu fondu oprav (955 00), který jsem v červnu předložil jak účetnímu na Průkopníku, tak výboru na posledním shromáždění. Účetní o tom tehdy začal přemýšlet, výbor se k tomu na shromáždění nevyjádřil. Nyní je tak možná větší naděje na jeho přijetí 😊

  Ještě malá poznámka – právní výdaje, ať už jsou evidované na jakémkoliv účtu (dosud 518 10), se nakonec vždy zúčtují oproti fondu oprav (tzv. zúčtování krátkodobé zálohy).

 2. Milan a Hana Šormovi napsal:

  Zpráva kontrolní komise ze dne 26. 7. 2022 potvrdila, že výbor ve svém zápise ze shromáždění dne 16. 6. 2022 lhal ohledně výdajů za právní služby a že nás skutečně v roce 2021 přišly tyto služby na 73 500 Kč, jak jsme již dříve napsali.

  Pravdu o tom, jaké právní služby byly našemu SVJ poskytnuty zná pochopitelně výbor (ten si je přece objednal). Nám je na náš dotaz nesdělil, zda se jej na to ptala KK, nevíme.

  Fakta jsou ale jasná a lze je z předložených dokladů a z časových souvislostí o dění v SVJ zjistit (faktury obsahují pouze datum vystavení, cenu a nic neříkající text „fakturujeme za právní služby“):

  • 30. 11. 2020 – shromáždění „per rollam“ ke změně stanov (do výboru tak lze nyní volit i nečleny SVJ), odstoupení (rok před termínem!) a volba stejného výboru
  • 5. 1. 2021 – vydaná faktura na 23 000 Kč
  • 15. 4. 2021 – shromáždění „per rollam“ k volbě náhradníků výboru (Štěrba, Zbořil)
  • 22. 4. 2021 – vydaná faktura na 13 500 Kč
  • 4. 5. 2021 – podaná žaloba na neplatnost usnesení o volbě náhradníků výboru
  • 30. 6. 2021 – vyjádření právníka SVJ k podané žalobě
  • 1. 7. 2021 – vydaná faktura na 24 500 Kč
  • 1. 8. 2021 – odstoupení dvou členů výboru (Slepička, Procházka) a nástup náhradníků na jejich místa
  • 29. 9. 2021 – zápis nových členů výboru do obchodního rejstříku
  • 1. 10. 2021 – vydaná faktura na 12 500 Kč

  Je jasné, že faktury vystavené před podáním žaloby s ní nemohou nijak souviset (celkem 36,5 tis. Kč). Pravděpodobně souvisejí s proběhlými shromážděními. Co tak důležitého mohl právník výboru za ty peníze radit? Proč se výbor neobrátil na právníka Průkopníku, který nám ve věcech SVJ radí zadarmo (resp. jeho standardní služby jsou zahrnuty do paušální částky za správu domu)?

  Poslední faktura nejspíše souvisí se žádostí o zápis nových členů výboru do veřejného rejstříku (OR), takže náklady vyvolané podáním žaloby dosahují pouze jedné třetiny nákladů za právní služby v roce 2021 (faktura z 1. 7. 2021 na 24,5 tis. Kč). Zbytek (49 tis. Kč) jsou náklady způsobené pro nás neznámými (a neodůvodněnými) potřebami výboru.

  Z uvedených faktů tedy plyne, že hlavní náklady za „právní služby“ se netýkaly žaloby, ale organizace voleb (ono nakonec i to porušení stanov, které je předmětem naší žaloby, se týká špatné organizace voleb). Kdyby se starý výbor nesnažil protlačit na svá místa cizí přivandrovalce, nemusely se žádné volby konat! Kdyby výbor uznal své chyby, na které jsme jej ještě před podáním žaloby upozornili, a uspořádal řádné volby náhradníků, nemuselo k žádnému soudu dojít!

  Pokud kontrolní komise vycházela z toho, co je uvedeno ve vydaných fakturách (píše, že je kontrolovala přímo na Průkopníku), nemohla pravdu, tj. za co to je, najít. Na obsah textu „právní služby“ se tedy musela zeptat výboru a ten ji nejspíše obelhal (že by lhala ve svém zápise KK se mi nechce věřit – proč by to dělala?).

  Že lže výbor, jsme už ukázali. Že lže také kontrolní komise, si nemyslíme (byť zveřejňuje nepravdivá tvrzení). Nicméně si myslíme, že by komise měla svou kontrolu zlepšit, aby ji výbor nemohl tak snadno obelhávat, jako se mu to povedlo v tomto případě.

  U poctivého výboru možná lze spoléhat na jeho tvrzení. V našem SVJ je to ale jiné – všechna tvrzení našeho výboru je nutné pečlivě ověřovat!