Informace o činnosti výboru SVJ od jeho nástupu k moci (1. 8. 2021) potvrdila údaje uvedené již v zápisech z jednání výboru č. 62 až 66. Připomínám, že jeho neregulérní volba je dosud předmětem soudního sporu.

Výbor představil velké plány, ale co konkrétního za ten rok udělal? V říjnu nechal upravit zeleň za domem (19 239 Kč – podle nás jejím hlavním důvodem byla ale šikana jednoho z členů). Dále zakoupil notebook p. Pelikánové (13 035 Kč), zadal pasportizaci stoupaček a aktualizaci projektu revitalizace elektroinstalace (oboje asi zadarmo – viz níže). Toť vše.

Zbytek už jsou jen běžné opravy – tedy povinnosti a práce zástupce správce domu (M. Kubiš).

 

Účetní závěrka včetně položkového výpisu účtu 955 00 (tzv. fond oprav) byla vyvěšena na nástěnce. Bohužel tak jako každý rok chyběla stanovami požadovaná zpráva o hospodaření SVJ, takže z předložených dokladů nebylo vždy patrné, za co se peníze členů vydávaly. Až po dotazu na výbor a jeho svolení s naším nahlédnutím do účetnictví jsme sice zjistili, že výdej 75 tis. Kč na účtu 518 10 v roce 2021 zahrnuje především výdaje za právní služby (73 500 Kč), ale co bylo obsahem těchto právních služeb, nám výbor odmítl sdělit 🙁

 

Následující informace výboru připomínaly špatnou komedii – členové (nejenom my) se ptali, výbor úspěšně mlžil (ceny nezná, termíny neví apod.). Takže se členové dozvěděli to, co už dávno vědí – vše je ve špatném stavu, vyžaduje nutné opravy, jejichž ceny ani termíny výbor nezná. Proč to tedy dával na pořad jednání, lze jen těžko pochopit. O těchto akcích jsme psali už několikrát, naposledy v článku „Co dělat? Elektroinstalaci, stoupačky, fasádu? týden před schůzí.

 

Ohledně rekonstrukce elektroinstalace proběhla delší diskuze. Výbor trvá na kompletní výměně elektroinstalace ve společných prostorách (tedy včetně zbytečně drahých rozváděčů a stoupacího vedení). Několik členů chtělo vědět důvody a cenu této kompletní rekonstrukce, ale marně – „musí se vyměnit všechno, co to bude stát, nevíme”.

Tvrzení výboru, že cenu prý nezná, nám připadá nesmyslné – pokud provedli aktualizaci projektu (viz bod o činnosti výboru), musí znát projektovou cenu – co jiného na projektu mohli aktualizovat? Obsah je stejný (všechno), takže zbývá už jen projektová cena. Buď tedy lžou, nebo nám projektovou cenu chtějí zatajit. Proč?

Odhad aktuální projektové ceny není zase tak složitý. Pokud v roce 2019 byla projektová cena podle p. Pelikánové cca 4 miliony Kč, lze odhadnout, že dnes nepůjde pod 6 milionů (spíš výše). Ve fondu oprav je přitom těch milionů jen 5. Z toho je zřejmé, proč výbor nechce sdělovat žádné informace ohledně cen. Ovšem kvůli zbytečnému čištění fasády neváhá fond oprav snížit o další milion. Je tohle normální?!

Všechno se podle M. Kubiše musí vyměnit proto, že okamžitá výměna pouze kritických zastaralých částí (viz níže) by prý byla neefektivní, protože by se časem měnily již vyměněné části. To nám ale připadá jako nesmysl, protože vzhledem k neustálému nárůstu cen, je zřejmé, že cena kompletní výměny (min. 6 milionů) naroste o mnoho víc, než nyní stojí námi navrhovaná oprava (natož v lednu, kdy elektroinstalace byla podle slov R. Štěrby „absolutní prioritou” a nezbytná oprava stála tehdy 210 tis. Kč).

 

Ve svých předchozích článcích jsme už několikrát napsali, že kompletní výměna musí odpovídat novým normám (zejména požárním), takže bude zbytečně drahá, zatímco oprava zastaralých částí (výměna starých bytových jističů a starého hliníkového vedení od stoupačkové svorkovnice k bytovému jističi a dále k elektroměru, k tomu přidat i výměnu jističů elektřiny ze společných prostor) bude mnohem levnější a pro nejbližší roky by určitě stačila. Takto zbyde i na výměnu vedení do bytů, zvonky, pohybová čidla u světel apod. Takto postupují v jiných SVJ (např. Štouračova 1,3,5), proč to nemůže jít i u nás?

 

Informace o výsledku pasportizace stoupaček spočívala v přečtení papíru z nástěnky, nová byla pouze informace, že ji vypracoval p. Peřina z firmy Uchytil a že navštívili 8 bytů. Na otázky členů, jakým způsobem bude výměna stoupaček provedena v bytech s již rekonstruovanými záchody a jaká je aspoň přibližná celková cena výměny, výbor odpověděl, že neví.

 

Volbu členů kontrolní komise jsme podrobně rozebrali v komentářích k stejnojmennému článku.

 

V závěrečném bodě (Různé) se výbor pokusil prohlasovat čištění fasády. Protože tento bod nebyl uveden na programu zasedání, upozornili jsme na možné porušení zákona a naše odhodlání předložit neregulérnost takového hlasování k posouzení soudu. Po našem upozornění a poradě s právníkem výbor oznámil, že tento bod přeloží na příští shromáždění.

 

Závěrem musíme ještě konstatovat, že předsedající zasedání (S. Zbořil) nám záhy přestal udělovat slovo, i když jsme většinou byli jediní, kteří se k danému tématu hlásili. Museli jsme proto mluvit i bez jeho svolení, i když to běžně neděláme. Co jiného nám ale zbývalo?

K charakteru tohoto nového člena výboru musíme ještě doplnit, že ve vedlejším domě, kde byl donedávna předsedou SVJ a kde vlastní i byt, chtěl letos také ”čistit fasádu” (prý dokonce dráž než u nás). V domě, který pomohl drsně zadlužit (půjčka 25 milionů na 25 let). Vlastníci to ale v hlasování odmítli a za tuto troufalost jej odměnili nezvolením do výboru na další období. Zdá se ale, že si nedá pokoj a začal hledat štěstí u nás, kde dokonce nic nevlastní. Doufáme, že i u nás dopadne stejně 🙂

 

Shrňme si obsah tohoto shromáždění – činnost výboru za uplynulý rok nijaká, chybějící zpráva o hospodaření SVJ (a z toho plynoucí nejasnosti kolem výdajů), informace o elektroinstalaci a pasportizaci stoupaček žádné, odpovědi na dotazy členů nulové (nevíme, neznáme).

Z celého průběhu shromáždění tak lze učinit jediný závěr – výboru zde šlo o jediné, a to nechat si schválit kontrolní komisi, která bude výboru vyhovovat a půjde mu tzv. ”na ruku”, tedy nejlépe již v tomto zaběhlé staronové členy (p. Hanzíková a p. Valíček).

Strach, že výboru někdo zvídavý začne koukat pod prsty, musel být opravdu velký, když tomuto cíli věnovali téměř všechnu dobu od svého nástupu (mandát staré KK skončil loni v listopadu).

 

Protože se výboru povedlo získat od členů dostatek jejich plných mocí (výbor s několika svými spojenci, tj. bývalými členy či náhradníky výboru, držel nadpoloviční většinu hlasů), byla schválena ”jeho” komise. Po tomto svém úspěchu se pokusil získat ještě pro sebe ”malý” bonus v podobě pro výbor atraktivní akce na čištění fasády. To ale výboru díky zákonu a „primitivu” Šormovi (slova předsedy výboru) zatím nevyšlo.

Zatím si výbor tedy na své nepřišel, ale to neznamená, že se o to nepokusí znovu. Pak bude záležet jen na rozhodnutí členů SVJ (zejména těch, kteří svou plnou moc poslušně odevzdávají výboru). Doufejme, že se zachovají podobně jako naši sousedé ze Štouračovy 9,11,13.

 

Štítky: , , ,