Kontrolní komise ve svém zápise z 26. 1. 2023 píše o výběrovém řízení na plánovanou rekonstrukci domu:  „S ohledem na usnadnění komunikace žádáme členy SVJ, aby své návrhy firem podepsali.” V původní výzvě výboru k překládání návrhů firem podpis navrhovatele nebyl požadován (proč taky – má snad pro zařazení firmy do výběrového řízení význam, kdo ji navrhuje?).

Naše předchozí žádosti výboru i stížnosti kontrolní komisi naše jména obsahovaly a zlepšilo to snad nějak naši vzájemnou komunikaci? Zůstala stále stejná – z naší strany žádost, stížnost nebo dotaz, z druhé strany obvykle mlčení, maximálně po urgenci jen potvrzení, že náš podnět k nim dorazil. Ostatně posuďte sami, na co jsme se výboru a KK na podzim 2022 ptali a co nám oni odpověděli.

 

Nejprve naše žádosti výboru:

 • 10. 10. 2022 – žádost o nahlédnutí do zápisu z posledního shromáždění dne 16. 6. 2022 včetně jeho prezenční listiny, příslušných plných mocí přítomných a všech odevzdaných volebních lístků z hlasování o členech nové kontrolní komise.
 • 10. 11. 2022 – dotaz na jméno autora projektu na rekonstrukci elektroinstalace a hydrantů, dodnes žádná odpověď 🙁
 • 22. 11. 2022 – žádost o nahlédnutí do aktualizované projektové dokumentace a rozpočtů projektantů EI a ZTI vč. stavební části k revitalizaci elektroinstalace a výměny hydrantů a souvisejících prací, žádost o nahlédnutí do všech revizních zpráv elektroinstalace od roku 2016 včetně.
 • 23. 11. 2022 – „Výbor SVJ bere Vaši žádost o nahlížení do dokumentů na vědomí” (dosud jediná reakce výboru na naše žádosti a dotazy) 🙁

 

Na shromáždění 16. 6. 2022 výbor členům žádné informace o chystané rekonstrukci elektroinstalace neposkytnul (prý je neměl u sebe), po shromáždění jsou projekt, rozpočty i revizní zprávy pro členy i nadále nepřístupné, dokonce je tajné i jméno autora projektu. Hlavně, že výbor ve svém zápisu z 1. 11. 2022 nabízel členům „ochotné poskytnutí veškerých informací”.

 

 

A nyní naše stížnosti na jednání výboru, příp. dotazy směřované ke kontrolní komisi:

 • 29. 10. 2022 – stížnost na jednání výboru ohledně zveřejněných cen rekonstrukce elektroinstalace.
 • 2. 11. 2022 – odpověď KK, že „stížnost pokládá za neopodstatněnou a nebude se jí dále zabývat”.
 • 3. 11. 2022 – stížnost na jednání výboru ohledně zveřejněných starých projekčních cen (2019) a opakovaná žádost o předložení alternativní varianty revitalizace elektroinstalace, kdy nebude nutné ani zvyšovat příspěvky do fondu oprav, ani se zadlužovat.
 • 11. 11. 2022 – KK po naší urgenci odpovídá, že „opakovaná stížnost byla předána k projednání výboru SVJ ihned po obdržení”, dodnes žádná odpověď 🙁
 • 30. 11. 2022 – dotaz na jméno autora projektu na rekonstrukci elektroinstalace a hydrantů.
 • 7. 12. 2022 – odpověď: KK přečetla Vaši stížnost a upozornila na ni výbor SVJ. S ohledem na probíhající výběrové řízení je možné, že odpověď výboru SVJ bude poněkud opožděna.” Opožděna je dodnes (výběrové řízení neúspěšně skončilo už před měsícem) 🙁
 • 8. 12. 2022 – dotaz na vyúčtování odběru elektrické energie ze společných částí domu v r. 2021, dodnes žádná odpověď 🙁
 • 12. 12. 2022 – výzva k účasti členů KK při otevírání obálek s nabídkami oslovených firem.
 • 16. 12. 2022 – odpověď KK: „Samozřejmě budeme osobně přítomni při otvírání obálek.”
 • 16. 12. 2022 – stížnost na jednání výboru a kontrolní komise ohledně napadání člena společenství za jeho upozornění na porušování zákona výborem.
 • 14. 1. 2023 – až po urgenci odpověď KK, že „upozornila výbor SVJ na formulaci Vámi zmíněného bodu v Zápise ze shromáždění SVJ”, žádná další odpověď dodnes nepřišla 🙁

 

Jak je vidět, jediné dvě konkrétní odpovědi kontrolní komise přišly na naši první stížnost (pochopitelně negativní) a na naši výzvu k účasti KK při výběrovém řízení (tj. její základní povinnosti). Na další stížnosti či dotazy odpověděla buď obligátní větou o předání stížnosti výboru (vlastní stanovisko komise nikdy neměla!), nebo nám neodpověděla vůbec.

Kontrolní komise nedokáže ani odepsat, že stížnost, dotaz či podnět obdržela a že se jimi bude zabývat. Potvrzení příjmu by zejména u mailové komunikace mělo být samozřejmostí. Možná si tak ale komise chystá prostor pro budoucí popření faktu, že dotyčnou stížnost vůbec někdy obdržela 🙁

 

Štítky: ,