Chtěla bych alespoň stručně vysvětlit mnou navrhovaná usnesení, která mi umožní udělit svůj souhlas s výměnou balkonů za betonové lodžie.

1.       Shromáždění souhlasí s možností jednorázového splacení části nebo celé částky úvěru připadajícího na daného člena ještě před přijetím úvěru, přičemž o tuto jednorázově splacenou částku úvěru (včetně příslušného úroku z ní) budou po celou dobu splácení úvěru příslušně sníženy zálohy daného člena, které platí do fondu oprav.

–        Proč nemohu svůj podíl na úvěru zaplatit předem a musím zbytečně platit bance úroky (pro můj byt cca 23 000 Kč)?

–        Pokud svůj podíl zaplatím předem, nemusí ostatní ručit za to, že jej budu 8 let pravidelně splácet 🙂

 

2.       Shromáždění ukládá výboru následující úkoly

  • výbor při revitalizaci domu dodrží členy zvolený a schválený typ lodžií se zkosenými rohy a s betonovým zalomeným zábradlím,

–        Proč by se nemělo dělat to, na čem jsme se všichni dohodli?

 

  • zápisy ze všech jednání výboru i ze shromáždění budou pro lepší informovanost členů neprodleně (nejpozději do 10 dnů od konání výboru či shromáždění) vystavovány na webu http://www.stouracova.cz/ (nebo na jiném webu schváleném shromážděním) i na nástěnkách společenství, kde se k nim budou moci vyjadřovat všichni členové SVJ (jako tomu bylo do nástupu nového výboru),

–        Proč si nemůžeme přečíst zápisy z výboru a shromáždění v klidu doma u počítače?

–        Vždyť starší už hůře vidí, někteří tu nebydlí a večer to na nástěnce nelze přečíst vůbec 🙁

–        Lze si tak zpětně přečíst i starší zápisy.

–        Proč se nemůže na nástěnce objevit názor každého člena SVJ? Proč tuto možnost má jen výbor?

 

  • výběrové řízení na všechny následující dodavatele bude organizováno jako otevřené řízení (v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) s následujícími posílenými kontrolními prvky:
    • libovolný člen SVJ má právo být přítomen u každého kroku organizace výběrového řízení (příprava, výběr oslovených společností, otevírání obálek, vyhodnocení), přičemž informace o plánovaném kroku bude zveřejněna nejméně 5 pracovních dní předem na nástěnkách v každém vchodu,
    • veškeré informace o jednotlivých krocích výběrového řízení budou k dispozici v kopiích na vyžádání pro všechny zájemce z řad členů SVJ nejméně 3 pracovní dny před příslušným krokem (pořízení kopií bude v ceně obvyklé uhrazeno zájemci).
 –        Otevřené řízení umožňuje předcházet možné korupci. Mohou se ho zúčastnit i dodavatelé, kteří nejsou preferováni firmou, jež organizuje výběrové řízení. Mohou se ho zúčastnit i dodavatelé, kteří nejsou upřednostňováni výborem.

–        Čím více lidí bude při otevírání obálek s nabídkami, tím bude celé výběrové řízení průhlednější!

–        Více nabídek = větší konkurence = lepší vítězná nabídka 🙂

 

3.       Shromáždění odvolává k dnešnímu dni z funkce člena kontrolní komise

PhDr. Ludmilu Hanzíkovou, CSc.,
RNDr. Petra Duba, CSc.,
Karla Slezáka,
Milana Valíčka.

–        Úkolem kontrolní komise je projednávat stížnosti členů na činnost výboru a kontrolovat hospodaření SVJ.

–        Odvoláním současné komise začneme plnit funkci kontrolní komise všichni (neberu tak práci současným členům KK).

–        Jde mi o to, aby ten z nás, kdo má zájem, mohl kontrolu výboru provádět také.

 

4.       Shromáždění vyzývá výbor k přijetí následující omluvy:

„Výbor SVJ BD Štouračova 17, 19, 21 se omlouvá RNDr. Ing. Milanu Šormovi, Ph.D., Ing. Milanu Šormovi a Mgr. Haně Šormové za vedení shromáždění, které bylo cíleně zaměřené proti těmto osobám. Dále se výbor omlouvá všem výše uvedeným osobám za časté a bezdůvodné zmínky o nich a jejich rodinách v zápisech z jednání výboru.“

Shromáždění ukládá výboru, aby tato omluva byla vyvěšena na webu http://www.stouracova.cz/, a dále na nástěnkách společenství v každém vchodu po dobu nejméně 20 dnů na samostatném listu papíru s minimální velikostí písma 18 bodů.

–        Chápu, že tento výbor se mé rodině jen těžko omluví (nelze to ani na něm nějak vymáhat).

–        Stačí mi ale, že můj nárok na omluvu výboru uznají alespoň členové.

 

Je mi jasné, že výbor můj souhlas s výměnou balkonů za lodžie nechce a nikdy nechtěl! To bylo z jejich jednání na schůzi patrné. Má totiž jiné cíle – vyměnit balkon za balkon, což je v našem případě mnohem jednodušší!

A já mám být pro všechny členy jediným důvodem této změny projektu. Ať už svůj souhlas dám nebo nedám, stejně ponesu veškerou vinu já nebo moje rodina.

Přitom mi jde pouze o informovanost, průhlednost a kontrolovatelnost práce výboru!

Stejné problémy jako v našem domě řeší i v sousedním (Štouračova 9-11-13). Informovanost a kontrolovatelnost si tam nikdo nemusí vymáhat žádnými usneseními – informovanost je tam samozřejmostí už teď, otevřenost výběrového řízení a kontrolu při jeho průběhu navrhuje a doporučuje samotný výbor!

Je mi jedno, zda budeme mít nové lodžie nebo balkony. Proto mohu dát svůj souhlas jak s výměnou balkonů za betonové lodžie, tak i s výměnou balkonů opět za balkony, ale vždy jen tehdy, když členové po projednání mnou předložených návrhů přijmou aspoň ty nejdůležitější z nich.

Tento svůj souhlas se stavebními úpravami domu dám okamžitě po zveřejnění zápisu ze shromáždění, kde členové přijmou nejdůležitější z předložených návrhů.

Jakékoliv dotazy a informace můžete adresovat na můj mail hana@milansorm.cz nebo přímo mně osobně.

 

 

Štítky: , , , ,