Jak už napsala moje manželka ve svém článku (viz http://www.stouracova.cz/2014/moje-tvrzeni-o-skutecnych-zamerech-vyboru-se-postupne-potvrzuji/), probíhá nyní realizovaná stavba bez stavebního povolení (na pouhé zateplení domu není potřeba). V zápise z jednání výboru 10. 3. 2014 se píše, že „bylo zažádáno o stanoviska u dotčených orgánů potřebná ke stavebnímu povolení“ a že „po získání všech potřebných dokumentů bude neprodleně zahájeno stavební řízení“. Zároveň výbor sděluje, že „bude vlastníky o průběhu stavebního řízení informovat“. Protože od té doby výbor žádné další informace o tom nesdělil, tak se zdá, že výbor stavebnímu úřadu žádný stavební záměr neoznámil, a žádné stavební řízení tak zahájeno nebylo (což potvrzují i informace ze stavebního úřadu).

Stavba byla sice 9. 5. 2014 zahájena (výbor to avizoval ve svém zápise ze 14. 4.), ale její prezentace i následný průběh ve mně (a možná nejen ve mně?) stále více vzbuzují určité pochyby a otázky, které se týkají zejména toho, co a dokdy se bude vlastně letos z plánované revitalizace domu realizovat?

Výbor je na informace o revitalizaci velice skoupý (pomíjím opakované výzvy k odstraňování a opětovnému nasazování sítí na okna, harmonogram prací, který se s aktuálně prováděnými pracemi značně míjel apod.), informoval pouze o členění stavby na etapy („1. etapa … zateplení SZ fasády a štítů, 2. etapa … zateplení JV fasády, 3. etapa … zavěšení nových balkonů“), ovšem bez uvedení jakýchkoli termínů. Pokud máte zájem o další informace, musí tedy nastoupit vpravdě detektivní práce. Dotazovat se na něco výboru nemá pro naši rodinu žádný význam, protože předseda použije svou oblíbenou větu „Žádostí se bude výbor SVJ zabývat v termínu dle stanov.“ (stanovy totiž v tomto směru žádné termíny neuvádějí, takže lze klidně dosadit třeba nekonečno, tedy vlastně nikdy 🙁

Termín lze zjistit pouze jeden – z prakticky nečitelné kopie (pro většinu osob nad 50 let doslova urážející!) „Oznámení o zahájení prací“, kterou zaslal koordinátor BOZP dne 23. 5. 2014 na Inspektorát bezpečnosti práce a kterou výbor takto „zveřejnil“ o měsíc později (na běžných stavbách je samozřejmě toto ze zákona povinné oznámení už od začátku stavby). Zde je jako datum předání staveniště uveden 2. 6. (stavba ale přitom byla zahájena už 9. 5.?!) a jako datum plánovaného ukončení 30. 9. 2014. Otázkou ovšem zůstává, jaké stavby, resp. které její etapy? Jako popis stavby totiž toto oznámení uvádí „Revitalizace – zateplení obvodového pláště BD Štouračova 17,19,21“. Jestli jde o obě etapy zateplení domu nebo jen o tu první není jasné, o balkonech zde není žádná zmínka 🙁

Výborem zveřejněné členění na etapy odpovídá rozpočtu (také 3 etapy stavby – nejspíše z důvodu možnosti průběžné fakturace). Název stavby byl ještě na jaře jiný – např. v žádosti ze 17. 3. 2014 firmy MAMUT-THERM s.r.o. na OŽP MMB o stanovisko ke stavebnímu řízení se uvádí jako „Revitalizace BD Štouračova 17, 19, 21 – Zateplení objektu a výměna balkonů“, v květnu už se ale podezřele zkrátil. Budou tedy letos balkony, nebo ne?

 

Průběh stavby je nezvykle pomalý (při průměrně 4 přítomných dělnících ale není příliš divu) – po 2 měsících není ještě na SZ fasádě ani připevněný a upravený všechen polystyrén, omítky jsou zatím v nedohlednu, o štítech ani nemluvě (zateplení složitější čelní fasády se zavěšenými betonovými lodžiemi na stejných domech na Ečerově, které začalo o 3 dny později, je dnes již prakticky hotové). Z toho i laik může odhadnout, že termín 30. 9. bude asi termínem pouze 1. etapy, tedy zateplení SZ fasády a štítů. A co čelní fasáda?!

Na běžných stavbách se obvykle zhotovitel snaží využít k prezentaci své firmy nejen povinně uváděné informace, které obsahují název prováděcí firmy (viditelně umístěné povinné oznámení stavby s příslušnými údaji, vymezení zařízení staveniště a poučení o chování na stavbě a v jejím okolí), ale i různé reklamní poutače s výrazně uvedeným jménem firmy (zavěšené na lešení, u vchodů apod.). K mému pocitu „podivné stavby“ přispívá tedy i to, že na této stavbě to vypadá, jakoby se jí dodavatel nechtěl moc chlubit, jakoby se za ni snad i styděl. Žádná reklama firmy, poučení o bezpečnosti bez jména firmy, nečitelné oznámení stavby pro jistotu jen uvnitř domu atd. Proč tedy na sebe příliš upozorňovat, když tato stavba pro žádnou firmu nemůže být dobrou vizitkou.

 

V obyvatelích domu se asi vzmáhá nejistota a možná i nervozita z podivného průběhu stavby. Nechápu, proč výbor nemůže bydlícím (převážně vlastníkům bytů, kteří celou revitalizaci platí) normálně sdělit, co se bude dělat a kdy to bude hotové? Výbor SVJ se ale místo těchto naprosto základních informací zmůže jen na trapné výmluvy a někdy přímo lži.

Např. v zápise z jednání výboru 16. 6. 2014 se uvádí, že „na četné dotazy ohledně termínu zahájení stavby výbor SVJ informuje, že lešení bylo postaveno s předstihem z důvodů splnění požadavků MMB OŽP vyplývajících ze zákona o ochraně přírody“.

V požadavcích Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna ale nic ohledně lešení a jeho stavby v květnu (od 9. 5.) uvedeno nebylo! Pro úplnost budu z tohoto stanoviska ze 17. 4. 2014 přesně citovat:

„… na panelovém domě byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů netopýrů a dle průzkumu z posledních let lze předpokládat i výskyt rorýse obecného. Na základě požadavků ornitologického průzkumu budou na obvodovém plášti domu na severozápadní fasádě umístěny hnízda pro rorýsy, a to v termínu od 15.8. do 15.4. a dle chiropterologického výzkumu budou v úrovni 2 NP umístěny na jihovýchodní fasádě budky pro netopýry. Je nutné zajistit, aby mohli netopýři v předstihu úkryt opustit a nemohli se před jeho uzavřením vrátit zpět, osazením výletových otvorů jednosměrnými uzávěrami z jemné drátěné síťky. To lze spolehlivě uskutečnit pouze v období březen – duben nebo září – říjen.“

Já zde nic o nutnosti postavit lešení v květnu a zahajovat stavbu až v červnu nevidím! Ostatně harmonogram prováděných květnových (!) prací, který byl výborem zveřejněn, nic o netopýrech ani o „stavbě lešení v předstihu“ neuváděl. Zdá se mi, že tuto výmluvu výbor stvořil až pod vlivem dotazů nespokojených obyvatel domu.

Protože o umístění budek pro netopýry nepovažoval výbor za potřebné obyvatele domu informovat, mohou se zájemci podívat do přiloženého odborného posudku, který výbor nechal zpracovat a kde je jejich umístění zdůvodněno a přesně specifikováno.

 

O skouposti výboru ohledně informování obyvatel domu svědčí i prezentované výsledky „ankety o barevnosti fasády a nadstandardních doplňcích“. Běžný občan by předpokládal, že zveřejněné výsledky budou obsahovat nejen počet hlasů pro vítěze, ale i počet hlasů pro ostatní varianty, včetně počtu všech hlasujících. Náš výbor ale asi běžné občany nezahrnuje – oznámeno je pouze číslo vítězné varianty. Obrázky variant byly navíc před zveřejněním vítěze z nástěnky pochopitelně odstraněny – vždyť si je každý jistě dobře pamatuje, ostatně u vítězné varianty č. 5 bylo stejně v anketním lístku napsáno, že může vypadat i jinak (není nad nějaké to překvapení na závěr).

Postup, jaký např. zvolili při volbě varianty barvy fasády na dolní Štouračově 2,4,6 – první dvě varianty pro názornost natřely vzorkem na fasádu, obě postoupily do druhého kola, kde byl teprve určen definitivní vítěz (tuším, že dost podobně volíme prezidenta či senátory) – je pro náš výbor asi nepředstavitelný. Po mých zkušenostech s jeho jednáním se už ani nedivím 🙁

 

Přílohy:

 

Štítky: , , , ,