Ve svém zápise z posledního shromáždění členů (12. 12. 2013) výbor opět potvrdil svou již zaběhanou praxi zveřejnit zápis co nejpozději, až většina zapomene, co se tam přesně stalo. Nyní byl zveřejněn až 31. 1. 2014, tj. 7 (!) týdnů po shromáždění. Proto se k němu pokusím doplnit ty skutečnosti, které výbor (podepsán je pod ním předseda a místopředsedkyně) zamlčel, případně zkreslil.

Formulace přijatého usnesení o výběru dodavatele stavby tak, jak je napsána v zápise, na shromáždění rozhodně nezazněla. V zápise uvedené znění usnesení bylo opět vytvořeno výborem až dodatečně po shromáždění (na obdobný problém dodatečně vymyšlených formulací usnesení ostatně upozorňovala moje žena již v prosinci 2012 – viz http://www.stouracova.cz/2012/omyly-a-lzi-v-zapise-ze-shromazdeni-dne-29-11-2012/). Kromě údajného „souhlasu členů s postupem VŘ“ je připojena i dodatečně vymyšlená věta: „V případě, že nebude dosaženo dohody s vítězem, bude výbor pokračovat v jednání s dalšími v pořadí.“

Takováto zdánlivě nenápadná úprava usnesení může vést v budoucnu k nečekaným (a pro SVJ dost nepříjemným) dopadům! Nejenomže zbývající dva účastníci VŘ nesplňují požadovaná kritéria VŘ, ale málokdo ze členů SVJ asi ví, jaké byly cenové nabídky těchto dalších uchazečů v tomto podivném výběrovém řízení (před shromážděním výbor cenové nabídky nikde nezveřejnil, nezazněly ani na vlastním shromáždění). Nikdo z členů tedy netuší, že např. třetí firma v pořadí (ADAPTA) podala nabídku o více jak 2 miliony Kč vyšší! Jakou další finanční ztrátu to pro nás všechny bude znamenat, až se např. výbor s „vítězem“ nedohodne, je asi zřejmé.

 

V zápise nejenom chybí jakákoliv zmínka o mém vystoupení ohledně mých podezření z manipulace výběrového řízení na dodavatele stavby a ze snahy prosadit v něm předem vybranou firmu, ale není dokonce ani uveden můj návrh ohledně dosažení značných úspor po dokončení revitalizace domu.

Navrhoval jsem zařadit do smlouvy s dodavatelem stavby jeho nabídku na větší tloušťku zateplení (místo 120 mm použít 160 mm), kterou dodavatel uvedl ve výběrovém řízení. Tato jeho nabídka (mimochodem díky ní se dostal v hodnocení VŘ na první místo) byla pro nás mimořádně výhodná – za takto zvětšené zateplení požadoval poloviční částku než ostatní (dokonce nižší než za svoje menší 140 mm zateplení). Takto výhodná nabídka se nám mohla během pár let vrátit v úsporách tepla a poté přinášet další ušetřené finance za energii na vytápění.

Proč o tom výbor nenechal rozhodnout členy? Proč se o tomto mém návrhu ani nezmínil ve svém zápise?

Vypadá to, že tato část cenové nabídky posloužila jen k určení vítěze VŘ, ale nikoliv k vlastní realizaci stavby (a tedy dosažení výhod i pro nás). Musím zde znovu připomenout skutečnost, že u otevírání obálek s nabídkami uchazečů byl za SVJ pouze předseda výboru pan Štěrba.

 

K zápisu je přiloženo „právní stanovisko k obsahu tzv. otevřeného dopisu“, kde výborem oslovený právník rozebírá něco, co v mém dopise není (zda má výbor právo uzavírat jménem SVJ smlouvy). Já jsem se k tomuto stanovisku (i k postoji KK) vyjádřil už ve svém komentáři ke svému otevřenému dopisu bezprostředně po shromáždění (i když jsem neznal jeho přesný text – viz http://www.stouracova.cz/2013/otevreny-dopis-kontrolni-komisi-ohledne-vyberoveho-rizeni-na-dodavatele-stavby/). Teď už mohu pouze dodat, že se tento právník v závěru svého stanoviska mýlí, když tvrdí, že právo přehlasovaného člena obrátit se na soud je možné jen v případech rozhodování kvalifikovanou většinou – nic takového v zákoně není, obrátit na soud se může přehlasovaný člen ve všech případech hlasování.

Vlastní stanovisko k mému dopisu kontrolní komise (jak už je jejím nechvalným zvykem) opět nezaujala. Toto „právní stanovisko“ zveřejněno spolu se zápisem bylo, můj dopis opět ne. Jak jinak 🙁

 

Na závěr bych chtěl ještě dodat poznámku k vystoupení člena kontrolní komise pana Duba. Ten předvedl nenávistný výpad vůči mně, ve kterém mne zcela bezdůvodně obvinil ze systematického rozbíjení schůzí. Nechápu, jak mohu „rozbíjet schůzi“ upozorňováním na možnou manipulaci s VŘ nebo svým návrhem na možné úspory při revitalizaci domu. Pokud si ještě pamatuji, tak na předchozích shromážděních ani mně, ani mé manželce předsedající neumožnil žádné návrhy ani žádné vysvětlení našich postojů přítomným členům sdělit. Předchozí schůze vždy ukončil předčasně ještě před vyčerpáním schváleného programu předseda výboru, aniž k tomu měl potřebný souhlas přítomných členů.

Pokud bych chtěl, jak tvrdil pan Dub, „rozbíjet schůze“, mohl jsem tak s úspěchem učinit bezprostředně na tomto shromáždění. Účast na tomto shromáždění byla 57,76 %. Já spolu s mými plnými mocemi a slečnou Fencíkovou, kterou jsem musel přemlouvat, aby předčasně neopouštěla shromáždění, jsem držel 8,05 % hlasů. K proklamovanému „rozbití schůze“ by tedy stačilo, kdybychom spolu s ní odešli ze shromáždění, které by se tak stalo neusnášeníschopným (méně jak polovina hlasů) a nemohlo by o dodavateli rozhodovat. Nic takového jsem neudělal, tak proč ta nenávist? Navíc od člena kontrolní komise, který by měl členy chránit před jednáním výboru, a ne je ještě sám napadat a bránit jim v projevu. Od pana Duba jsme si už bohužel na takovéto jednání museli zvyknout (viz např. http://www.stouracova.cz/2012/reakce-na-prubeh-shromazdeni-29-11-2012/), při strhávání našich informací z nástěnky byl ostatně přistižen i jinými členy SVJ.

 

Já jsem si svou občanskou i morální povinnost splnil – se svými podezřeními ohledně manipulace s výběrovým řízením a z toho plynoucími finančními dopady na nás na všechny (bohužel tedy i na mne a mou rodinu) jsem členy otevřeně seznámil. Pokud jim to ale nevadí a jsou ochotni tuto cenu zaplatit, nemohu s tím nic dělat a nezbývá mi než respektovat jejich vůli. Toť z mé strany vše.

 

Poznámka na konec:

Výbor SVJ vedlejšího domu Štouračova 9-11-13 zřídil ze své vlastní iniciativy pro zájemce webovou stránku svého domu (viz http://www.sousede.cz/stouracova), kde mohou získat informace o dění v domě (zápisy ze schůzí výboru a shromáždění, ankety apod.) a kde mohou o tom mezi sebou diskutovat a vyměňovat si své názory.

Pro náš výbor byl tento požadavek mé manželky ovšem nepřijatelný. Proč asi?

Štítky: , , , , , , ,

1 komentář ke článku Co v zápisu ze shromáždění chybí

  1. Milan Zámečník napsal:

    Opět jsem se přesvědčil, že veškeré dotazy, vznášené výboru nebo kontrolní komisi, týkající se revitalizace domu jsou nakonec vyhodnoceny jako nepřípustné zdržování jejich bohulibé činnosti a z tazatelů jsou nakonec uděláni hlupáci a kverulanti, kteří nic nechápou. Tentokrát si na to nechali udělat i tzv. právní rozbor – patrně inspirováni zprávami v médiích, že se to tak teď dělá. Jedině snad Zdenek Kubiš má zkušenosti ohledně přístupu k informacím o činnosti výboru veskrze pozitivní – viz jeho otevřený dopis někdy z loňského roku.

    Bohužel činnost spolupracovníků kolem pana předsedy SVJ je umožněna mlčicí většinou a také starší generací vlastníků, kteří se k jiným informacím, než to, co je servírováno nástěnkách, nemohou dostat.

    Ona nakonec oprava domu nějak dopadne a ti co ji mají poslední dobou na starosti se nejspíš odstěhují do jiných domovů a dalších 30 let bude na Štouračové 17 – 21 zase klid.

    Jedině nechápu proč oprava nemohla být v podobě, která se teď bude realizovat, provedena v loňském roce. Jediným mým vysvětlením je, že bylo zapotřebí ještě předtím náležitě veřejně potupit řadu vlastníků, na některé podávat udání, strhávat upozornění na nástěnkách a zkrátka náležitě si to užít. To vše pod heslem – Není důležitý cíl ale cesta.