Stanovy našeho SVJ v čl. X vymezují činnost kontrolní komise jako kontrolního orgánu společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komise je na základě odst. 1 zmíněného článku také odpovědna pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.

Odst. 3 stejného článku pak blíže stanovuje, že kontrolní komise v rámci své působnosti zejména kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem o vlastnictví bytů a našimi stanovami, dále se vyjadřuje k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru určené k projednání na schůzi shromáždění. Sama pak podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti a může podat výboru zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění. K plnění těchto úkolů je oprávněna svým zástupcem se účastnit jednání výboru.

Vzhledem k tomu, že pozoruji vývoj dvou komunikací svého otce s kontrolní komisí (jarní sada otázek bez relevantních odpovědí, podzimní sada upozornění na nesrovnalosti v práci výboru bez výrazné snahy tyto problémy řešit), ptám se, k čemu nám taková kontrolní komise je?

Kontrolní komise má chránit vlastníky a jejich majetek před potenciální zlovůlí výboru SVJ. Mám však pocit, že naše kontrolní komise naopak chrání výbor SVJ před snahou vlastníků zjistit pravý stav věcí. Je toto normální chování kontrolní komise? Potřebujeme takovou komisi, která hraje roli „rozšířeného výboru SVJ“ či „ochranného valu výboru SVJ“?

Za stávající situace je nezbytné, aby si každý vlastník sám chránil svůj majetek a dobře studoval materiály, které nám tak velmi neochotně výbor SVJ nabízí k prostudování. Jde o naše peníze a v době revitalizace domu o nemalé peníze.

Milan Šorm ml.

Štítky: , , ,