Milan a Hana Šormovi dne 31. 5. 2024

Z přehledů o hospodaření SVJ jsme zjistili, že ve výdajích našeho SVJ se po nástupu nových členů do výboru (8/2021 – R. Štěrba a S. Zbořil) vyskytují zvýšené náklady za tzv. právní služby: 2021 = 73 501 Kč, 2022 = 48 394 Kč, 2023 = 50 500 Kč.

Na tyto zvýšené náklady za právní služby jsme několikrát upozorňovali na shromážděních, ale co bylo obsahem těchto právních služeb, nám výbor odmítl sdělit. Dokonce i kontrolní komisi namluvil, že tyto výdaje „souvisejí se soudní žalobou na výbor SVJ”. O této lži výboru jsme psali už v červenci 2022.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan a Hana Šormovi dne 27. 5. 2024

Soustavné tažení výboru proti právu členů používat nástěnky pokračuje – výbor ve svých zápisech upozorňuje na údajné poškozování nástěnek (zveřejnění informace na nástěnce je její poškození?) a předseda i několikrát denně neváhá přijet a informace členů strhnout. Tuto svou činnost pak paradoxně nazývá „ochranou práva členů na informace”. Místo diskuze upřednostňuje zákaz – to je demokracie v podání předsedy výboru!

O snaze výboru zamezit komunikaci mezi členy společenství jsme psali již v roce 2023 v článku Zase ty nástěnky a v roce 2022 v článku Nové nástěnky – staré způsoby.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan a Hana Šormovi dne 29. 9. 2023

Na praxi výboru, kdy v zápisech ze svých schůzí či shromáždění členů SVJ nejen uvádí polopravdy a zatajuje důležité skutečnosti, ale dokonce prezentuje i naprosté lži, jsme již několikrát upozorňovali. Zápis ze shromáždění dne 28. 6. 2023 svědčí o tom, že na tento nemilý fakt si budeme muset zvyknout 🙁

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan a Hana Šormovi dne 13. 7. 2023

V celé řadě našich předchozích článků jsme psali o zbytečné výměně starých rozvaděčů za nové. Touto výměnou jedněch plechových skříní za jiné nic nezískáme, pouze zbytečně zaplatíme několik miliónů navíc. Výbor ale na naše podněty (naposledy na loňském shromáždění) nereagoval a stále prosazoval výměnu za nové, i když pro to nikdy neuvedl žádné relevantní důvody (revizní zprávy elektroinstalace uvádějí pouze výměnu starých jističů a zanedbanou běžnou údržbu – dotahování spojů, kryty šroubů, prach a pavučiny). Tuto výměnu rozvaděčů mu také členové SVJ na letošním shromáždění schválili 🙁

Tato zbytečná výměna rozvaděčů a svislého domovního vedení přijde členy SVJ na cca 2 milióny korun! Přesto ji výbor, jehož většina v domě nic nevlastní, prosadil a o žádné pro členy výhodnější variantě ani neuvažoval. Proč?

Přečtěte si více informací »

Štítky: ,

Milan a Hana Šormovi dne 13. 7. 2023

Výboru SVJ dávají občanský zákoník a z něj vyplývající stanovy SVJ značné pravomoci. Výboru, který nevyužívá tyto možnosti dané zákonem ve prospěch společenství, ale naopak snaží se je využívat pro své osobní zájmy, takovému výboru je velmi obtížné se účinně bránit. Lze pouze odmítat jím naplánované velké akce (o malých může rozhodovat i bez členů), které neprospívají společenství, ale jen výboru. Pokud výbor umně skryje své zájmy mezi potřeby společenství, je obrana proti takovému nepoctivému jednání velmi ztížená a vyžaduje od členů i určitou odvahu a vytrvalost. Když k uvedenému přidáme navíc manipulativní schopnosti některého z členů výboru, je neštěstí na světě. Členům nezbyde než trpně snášet, co nového si zase výbor přihraje.

Odvolat takový výbor je prakticky nemožné (zákon sice jakousi možnost nabízí, ale aktivní, byť nepoctivý výbor se s ní hravě vypořádá).

Co lze tedy v takové situaci dělat?

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan a Hana Šormovi dne 13. 7. 2023

Již úvodní slova předsedy výboru R. Štěrby předznamenala průběh shromáždění – „rozhodli jsme, že na programu budou pouze dva body a že bude povolena (!) diskuze pouze k těmto bodům”. Jde o typickou ukázku totalitního jednání – my jsme rozhodli, my dovolíme … Kde jsou zákony, kde jsou stanovy, kde jsou v nich zakotvená práva členů? A kde jsou aspoň nějaké zbytky morálky?

Pokud se na shromážděních nebude moci volně diskutovat, pokud nebudou moci členové předkládat své návrhy a vyměňovat si názory, pokud nebude výbor členům naslouchat (a třeba jim i kvalifikovaně oponovat), tak z toho nemůže vzejít to nejlepší pro členy společenství. Bude to vždy jen diktát jedné strany. Přítomní členové sami viděli, že na schůzi řízené předsedou Štěrbou diskutovat nelze. Nemůžete reagovat na názory členů, protože on určuje, zda a kdy vám dovolí promluvit. A jeho manipulativní schopnosti jsou po chvíli každému zřejmé.

Přečtěte si více informací »

Štítky: ,

Milan a Hana Šormovi dne 23. 5. 2023

Výbor zveřejnil účetní závěrku za loňský rok, což znamená, že nejspíše chystá shromáždění, kde ji potřebuje od členů schválit. Předpokládáme, že v nejbližší době tedy začnou členové výboru a pár jejich věrných spojenců loudit z ostatních členů SVJ plné moci pro hlasování na shromáždění.

Loni jich získali tolik, že si s jejich pomocí chtěli odhlasovat „miliónové čištění fasády. Protože se ale neodvážili tento svůj plán dát do programu shromáždění, podařilo se nám tomu zabránit poukazem na nezákonnost takového jednání. Jak si může každý ověřit u firem z oboru, tato „akce výboru byla předražena o 650 tis. Kč (firma výboru = 887 tis. Kč, přičemž jiné firmy to stejné nabízejí za např. 232 tis. Kč s téměř dvojnásobnou zárukou).

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan Šorm st. dne 2. 5. 2023

Příští měsíc uběhne rok od posledního shromáždění, kde si výbor podle svého přání nechal zvolit členy kontrolní komise. Nyní jsou tedy volené orgány SVJ kompletní (funkční období předchozích členů KK – vesměs ale těch stejných jako nyní – skončilo koncem listopadu loňského roku).

Co za uplynulý rok od shromáždění nám tyto volené orgány daly? Kromě běžných oprav, které ovšem většinou patří do kompetence správce domu, výbor celé toto období věnoval přípravě výběrového řízení na rekonstrukci elektroinstalace a výměnu požárních hydrantů. „Vánoční výběrové řízení skončilo neúspěšně, o tom „jarním výbor zatím usilovně mlčí. Takže přínos pro SVJ zatím žádný, zveřejněné výdaje pro nás pak 30 tis. Kč (odměna firmě za organizaci VŘ). Jinak jsem nic dalšího nezaznamenal.

A co nás to za ten rok stálo? Minimálně náklady na stanovami určenou „odměnu za výkon funkce, tj. téměř 157 tis. Kč (2 000 x 6 x 12 x 1,09). Jaké další naše peníze výbor utratil za právníky apod., se dozvíme až z účetní uzávěrky loňského (snad letos) a letošního roku (to až napřesrok).

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan a Hana Šormovi dne 23. 3. 2023

Tažení výboru proti právu členů používat nástěnky, o kterém jsme už několikrát psali, se promítá i do zápisu ze schůze výboru dne 21. 2. 2023. Výbor zde tvrdí, že „M. Šorm st. s chotí neoprávněně vstupují do prostor domu Štouračova 17, kde následně znečišťují informační nástěnky”.

A jako obvykle chce výbor opět zbytečně utrácet peníze členů. Za nákup nových nástěnek je už loni utratil, výměnu za „ještě novější slibuje, instalací kamerového systému hrozil před měsícem a nyní chce utrácet za výměnu vchodových zámků. Většina členů výboru zde nebydlí, tak proč by se nějak omezovali.

A to vše jenom proto, aby výbor zamezil komunikaci mezi členy společenství prostřednictvím domovních nástěnek. Ty si vyhradil pouze pro sebe – vše výboru nemilé z nich musí rozhodně pryč.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan a Hana Šormovi dne 12. 3. 2023

Od konce loňského léta se výbor stále zmiňuje o výběrovém řízení na rekonstrukci elektroinstalace (včetně hydrantů, dlažeb schodišťových podest a dešťových svodů). Mimochodem – tuto akci výbor chystá již od roku 2016! Kolem výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce elektroinstalace se rozpoutala jakási podivná hra. Podle původních plánů výboru (viz zápis z 21. 11. 2017) měl výběrové řízení provést už v 1. čtvrtletí 2018 Průkopník. Důvody neuskutečnění VŘ výbor členům nikdy nesdělil.

Po příchodu S. Zbořila do výboru v létě 2021 se tyto plány výboru změnily (proč asi?) a výběrové řízení provedla výborem zvolená externí firma (výdaje pro nás cca 30 tis. Kč). Prý neúspěšně, takže výbor nyní chystá nové kolo. Celé to na nás působí velmi podivně (volba organizátora, utajené podmínky, nevhodný termín, žádní zájemci, neposkytnutí podkladů kontrolní komisi). Kdo ví, co se za tím vším skrývá a jaké jsou zde skutečné záměry výboru?

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,