Hana Šormová dne 2. 12. 2012

Na posledním shromáždění vyvrcholily cílené útoky některých členů výboru a kontrolní komise proti mé rodině a hlavně proti mému synovi.

Po dubnovém shromáždění, kdy jsme spolu s manželem zaslali dopis organizátorům shromáždění, ve kterém jsme  vyjádřili své zklamání z jejich chování k nám v době příprav tohoto shromáždění, jsme různé narážky na členy naší rodiny ignorovali (např. v zápisech z jednání výboru). Jedinou výjimkou byla květnová reakce našeho syna na údajné zadržování faktur SVJ.

Ale k některým lžím, které zazněly z úst představitelů SVJ na posledním shromáždění, mlčet nemohu, protože jsem zjistila, že se již tyto lži šíří a poškozují mou rodinu.

 

Není pravda, že manžel špatně zastupoval sl. Fencíkovou na lednovém shromáždění, jak prohlásil člen kontrolní komise p. Dub!

Mohl si přece snadno zjistit v prezenční listině, že na tomto shromáždění manžel plnou moc od sl. Fencíkové neměl (sl. Fencíkovou jsme v té době vůbec neznali).

 

Není pravda, že Šormovi zabránili záměně balkónů za lodžie při chystané opravě domu Štouračova 1-3-5, jak prohlásil předseda výboru p. Štěrba!

Mohl se přece před tímto svým výrokem zeptat správcové tohoto domu, kterou na naše shromáždění sám pozval. I když tuto lež okamžitě vyvrátila jedna z přítomných členek a prohlásila, že jde o úplně jiného člověka, přesto už se, jak jsme v pátek zjistili, šíří  po naší ulici.

 

Členům SVJ se omlouvám, že jsem tak ostře vyhrotila situaci kolem mého souhlasu s revitalizací, ale byla jsem jednáním výboru a kontrolní komise kolem opravy střechy a jejich chováním k naší rodině k tomu donucena.

Ale východisko jistě existuje a jsem ochotna hledat řešení.

Štítky: , , , ,

Vážení členové SVJ,

na žádost pí. Hany Šormové zveřejňuji plný text dokumentu čteného na shromáždění SVJ dne 29. 12. 2012, ve kterém vysvětluje své důvody, proč nemůže poskytnout souhlas s revitalizací současnému výboru SVJ.

Znovu zdůrazňuji, že se jedná pouze o neposkytnutí souhlasu s revitalizací současnému výboru, nikoliv členům SVJ. V brzké době Vám budou zveřejněny další informace.

S pozdravem
Milan Šorm ml.

Štítky: , , , , , ,

Já mám po dnešním shromáždění pocit deja vu. Poté, co naše rodina vysvětlila, že chce revitalizaci a chce šikmé lodžie, ale nechce, aby revitalizaci a SVJ vůbec řídil stávající výbor a komise (neboť naprosto postrádají jejich důvěru a starost o vlastní majetek je přirozeností lidskou), začali na návrh předsedy výboru SVJ lidé hlasovat o tom, že chtějí balkony. Proč chtějí balkony? Proč nechtějí lodžie? Vždyť stačí jen začít jednat.

Samozřejmě základním pravidlem jednání je slušnost. Bohužel každý dnes mohl vidět, kolik urážek musela naše rodina a já jmenovitě na shromáždění od výboru a kontrolní komise snést. Za takové situace ale jednání aktivně brání výbor a kontrolní komise. A to jsou právě ti, ke kterým máme postupně získat důvěru?

Chápete ten paradox? Šormovi chtějí lodžie za podmínek transparentnosti, důvěryhodnosti a komunikování mezi lidmi, rovněž tak za podmínky elementární lidské slušnosti. A lidé, kteří touží po lodžii, raději volí balkony, než aby se dodržely uvedené podmínky.

Pevně doufám, že lidé si nechají události z dnešního dne uležet, přečtou si názory z obou stran a rozmyslí se, jak se má jednání vést. Vše je v rukou shromáždění SVJ, nikoliv výboru a kontrolní komise. Protože pouze vlastníci jsou ta jediná moc v našem SVJ, která může v tomto domě zjednat klid, pohodu a revitalizaci k všeobecné spokojenosti.

Možná by si lidé mohli uvědomit, že není třeba spěchat se započetím revitalizace do těchto Vánoc, neboť stejně dosud nemáme dořešen souhlas okolo pozemků a vlastní stavební práce nemohou začít dříve než koncem jara 2013. Tím máme dostatečný prostor k nalezení dohody, ke které je naše rodina otevřená a v jejíž přijetí doufá.

Štítky: , , , , , ,

Dnešního rána výbor SVJ zveřejnil další ze svých zápisů z činnosti, které slouží spíše jako výzva členům než informace o činnosti výboru (výbor soustavně projednává, ale informace z projednávání v zápise neuvádí, ostatní údaje jsou již tradičně buď výzvy vlastníkům nebo napadání rodiny Šormových). Tentokrát mám ale pocit, že nám někdo lže nebo je velkým pokrytcem (a vzhledem k jednomyslnému schválení zápisu, jak je uvedeno v zápatí, to nebude ojedinělá osoba).

Výbor uvádí, že „apeluje na členy SVJ, aby v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností kontaktovali přímo orgány SVJ. Výbor SVJ na požádání předloží všechny existující dokumenty a vysvětlí veškeré své kroky.“

Proč tedy je každé předložení dokumentu, o které můj otec výbor žádá, provázeno celou tou šarádou – nejprve několikeré „nechápání požadavku“, odkládání termínu schůzky, přinesení jen části požadovaných věcí, přetisky dokumentů textem ve snaze zabránit čitelnosti kopií a následné trvalé uvádění takového nahlížitele na nástěnce? Proč výbor říká, že předloží a vysvětlí, když ochotu ke spolupráci by nejlépe deklaroval tím, že by rovnou všechny dokumenty zveřejňoval, příp. nabídl za úplatu jejich kopii pro kontrolu ze strany vlastníků? Proč o každém nahlížení musí být rozsáhlá zmínka v zápise budící dojem, že výbor byl nadměrně obtěžován, když vlastník uplatnil svá práva?

Navíc výbor zjevně lže v uvádění, že v případě dotazů a nejasností máme kontaktovat přímo orgány SVJ. Po kontaktu kontrolní komise – tedy jednoho z orgánů SVJ – nedošlo k prošetření ani jednoho našeho podnětu k nehospodárnému chování výboru či k podezření z podvodu třetí strany. Pak tedy buď orgán (kontrolní komise) nekoná nebo výbor nemá ve svém zápise pravdu.

Přečíst si tvrzení o tom, že výbor minimalizuje zneužití dokumentů pomocí podtisku je směšné – jak by vlastník (Šormovi) mohl zneužít dokument o nakládání s jeho majetkem? Jedině tak, že by nalezl podvod ze strany správy svého majetku (orgány SVJ, správce domu) a na podvod zákonnými prostředky reagoval. Ale to přece není zneužití, alespoň ne ve slušné společnosti.

Jinak ano, rodina Šormova je nucena si všechny materiály fotografovat – jinou možnost jí výbor ani KK nedává. Představa, že budeme ve stoje několik hodin studovat v prostorách prádelny dokumenty, je nesmyslná. A kopie dokumentů za úhradu výbor neposkytne. Jeden z členů kontrolní komise dokonce tvrdil, že být po jeho, nebudeme si dokumenty smět ani fotografovat. Toto tvrdí člověk, který byl do orgánu zvolen proto, aby chránil vlastníky před výborem. A on teď jedná naprosto opačně. Je toto normální jednání? Pak samozřejmě se nemůže nikdo divit, že je činnost kontrolní komise znevažována. Ostatně má tvrzení o kontrolní komisi jsou uvedena již na tomto serveru.

Milan Šorm

Štítky: , , , ,

Milan Šorm dne 25. 11. 2012

Stanovy našeho SVJ v čl. X vymezují činnost kontrolní komise jako kontrolního orgánu společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komise je na základě odst. 1 zmíněného článku také odpovědna pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.

Odst. 3 stejného článku pak blíže stanovuje, že kontrolní komise v rámci své působnosti zejména kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem o vlastnictví bytů a našimi stanovami, dále se vyjadřuje k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru určené k projednání na schůzi shromáždění. Sama pak podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti a může podat výboru zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění. K plnění těchto úkolů je oprávněna svým zástupcem se účastnit jednání výboru.

Vzhledem k tomu, že pozoruji vývoj dvou komunikací svého otce s kontrolní komisí (jarní sada otázek bez relevantních odpovědí, podzimní sada upozornění na nesrovnalosti v práci výboru bez výrazné snahy tyto problémy řešit), ptám se, k čemu nám taková kontrolní komise je?

Kontrolní komise má chránit vlastníky a jejich majetek před potenciální zlovůlí výboru SVJ. Mám však pocit, že naše kontrolní komise naopak chrání výbor SVJ před snahou vlastníků zjistit pravý stav věcí. Je toto normální chování kontrolní komise? Potřebujeme takovou komisi, která hraje roli „rozšířeného výboru SVJ“ či „ochranného valu výboru SVJ“?

Za stávající situace je nezbytné, aby si každý vlastník sám chránil svůj majetek a dobře studoval materiály, které nám tak velmi neochotně výbor SVJ nabízí k prostudování. Jde o naše peníze a v době revitalizace domu o nemalé peníze.

Milan Šorm ml.

Štítky: , , ,

Přečetl jsem si na Internetu zajímavý článek a mám trochu pocit deja vu. Jsem hejlem v našem SVJ? Kdy se dozvím nějaké závěry financování v našem domě? Kdy budeme schvalovat jednotlivé výdaje v domě? Je vůbec možné půjčit si jednoduše a včas nějakou smlouvu, když půjčovnu dokumentů výbor bezprecedentně zrušil? Čtěte a přemýšlejte.

http://www.portalsvj.cz/diskuse/jste-potencionalnim-hejlem-ve-vasem-svj

Milan Šorm

Štítky: , , ,

Dobrý den, vážení vlastníci,

dne 6.10. zveřejnil výbor SVJ na své nástěnce v domě „Informaci o průběhu a výsledku první fáze revitalizace“. Protože tato informace neobsahovala stanovisko projektanta k oznámeným změnám skladby střechy a dokonce oznamovala, že projektant výboru písemné stanovisko poskytnout nechtěl, požádal jsem projektanta o vyjádření.

Dne 12.10. jsem obdržel „Stanovisko projektanta ke komentáři výboru SVJ k první fázi revitalizace“ spolu s žádostí projektanta o jeho zveřejnění a následně jsem dne 14.10. o záměru jeho zveřejnění na nástěnkách domu informoval předsedu výboru. Zároveň jsem nabídnul výboru i možnost zveřejnit jejich „Informaci“ na webových stránkách www.stouracova.cz.

Protože ani za týden na mou nabídku předseda výboru neodpověděl, zveřejňuji pro informaci členů SVJ stanovisko projektanta a zároveň nabízím všem zájemcům z řad členů SVJ na jejich vlastní žádost (jméno a mail) zaslání fotokopií informací výboru, které jsou vyvěšeny na nástěnce výboru (cca 4 MB).

S pozdravem
Milan Šorm, sorm@milansorm.cz

Příloha:

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 15. 6. 2012

Vážení návštěvníci webu www.stouracova.cz,

vzhledem k tomu, že přání nového výboru SVJ je nevyužívat tento web pro informace SVJ, končí tímto oficiální existence webu SVJ BD Štouračova 17, 19, 21, Brno na adrese www.stouracova.cz. Nově je na této adrese dostupný web informací o dění v domě Štouračova 17, 19, 21, Brno, přičemž jsem připraven zveřejňovat informace nekomerčního charakteru související s posláním uvedeného webu. Můžete mne kontaktovat na mém e-mailu redakce@stouracova.cz s Vašimi články, informacemi i dokumenty. Jako vstupní informace přikládám články a záznamy z dění v SVJ za doby mého předsednictví.

Krásný den přeje

Milan Šorm

Štítky: ,

Milan Šorm dne 27. 5. 2012

Vážení vlastníci,

vzhledem k množícím se dotazům zasílaných mi e-mailem přikládám hromadně odpovědi:

  • Proč nejsou na webu zveřejňovány pozvánky a zápisy ze shromáždění a výborů? Stávající členové výboru a kontrolní komise mi nezasílají žádné podklady elektronicky, takže nemohu zajistit vyvěšení těchto materiálů.
  • Proč zadržuji vydání archívu SVJ novému výboru? Za vedení archívu je odpovědný předseda výboru SVJ. Nový výbor SVJ zveřejnil zápisy ze svých jednání, ze kterých bylo možné dozvědět se jméno předsedy výboru SVJ až 23. května 2012. Během dvou následujících dnů došlo k dohodě o předání archívu novému předsedovi, které je plánováno na pondělí 28. května 2012. Z mé strany tedy nešlo o žádné zadržování.
  • Jak si mohu dovolit zadržovat faktury SVJ a zda-li budu ochoten platit příslušné pokuty a penále? Dne 21. 2. 2012 jsem oznámil našemu správci – Průkopník, s.b.d. – svoji rezignaci z výboru SVJ. Od tohoto okamžiku mi Průkopník nezasílá žádné faktury ani jiné doklady, nemohu tudíž ani nic zadržovat. Všechny faktury do 20. 2. 2012 včetně jsem včas podepsal (spolu s kontrasignací Ing. Kubiše jako místopředsedy) u našeho správce. Z tohoto hlediska tedy nic nezadržuji, žádné fakturace neblokuji a tudíž ani nemohu být odpovědný za pokuty a penále.
  • Jak je možné, že nejsou novému výboru známy informace o stavu práce předchozího výboru SVJ? Ano, to je mi také záhadou. V novém výboru pracuje přeci bývalý místopředseda výboru SVJ, takže ten by všechny tyto informace měl mít k dispozici. Předpokládám dále, že nový předseda výboru SVJ získal informace také od své manželky, předchozí členky výboru SVJ. Tudíž nevím, proč nejsou novému výboru známy uvedené informace.

Snad jsem tímto odpověděl alespoň na ty nejčastější dotazy.

S pozdravem
Milan Šorm, býv. předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,

Vážení vlastníci,

přikládám výsledky získávání souhlasu se stavebními úpravami, což byla poslední aktivita, kterou jsem jako předseda bývalého výboru SVJ inicioval.

S pozdravem
Milan Šorm

Štítky: ,