Hana Šormová dne 29. 12. 2012

V posledním svém zápise výbor uvádí, že „dopis ze dne 15. 12. 2012, v němž paní Šormová napadá zápis ze shromáždění, byl předán právnímu zástupci SVJ, který paní Šormové odpoví“. K tomuto se musím vyjádřit, protože zápis „nenapadám“, ale pouze upozorňuji na chyby a nepravdy v něm uvedené. Dále nechápu, proč tyto zjevné chyby má řešit právník.

Proč právník, který pracuje pro naše SVJ, už na shromáždění, které trvalo 3 hodiny, nereagoval na připomínky členů ohledně zákonného postupu při stanovení způsobu financování 2. etapy revitalizace?Proč si to (pokud to neznal) nezjistil aspoň po schůzi a nechal výbor po dvou týdnech vydat zápis ze shromáždění s jasnými omyly? Proč tři týdny po shromáždění seděl právník SVJ další dvě hodiny na schůzi výboru a ani zde nereagoval na chyby v zápise, na které jsem výbor ve svém dopise upozornila? Proč má vůbec psát odpověď na moje upozornění právník? Jen proto, aby svou dlouhou a vyhýbavou odpovědí (jak je obvykle u právníků zvykem) zamlžil to, že mám pravdu?

Kolik hodin budeme ještě právníkovi platit, než se konečně on nebo někdo z výboru podívají do zákona nebo do stanov SVJ? Vždyť jsem to zvládla i já během několika minut a právnička na družstvu, která se v této problematice denně pohybuje, mi to hned potvrdila (a zadarmo – tedy v ceně, kterou si naše SVJ stejně paušálně platí). Náš právník byl 3 hodiny na shromáždění, 2 hodiny na výboru a ještě bude psát v kanceláři odpověď – to vše za 1 200 Kč za každou započatou hodiny (+ cestovní náklady)!

Když už si nikdo z výboru nedokáže ani po mém upozornění sám přečíst v zákoně nebo stanovách SVJ, jaký je správný postup, mohl se aspoň pan předseda zeptat svých známých správců a předsedů SVJ, které pozval na shromáždění, jak se o těchto otázkách hlasuje v jejich domech. To by ale svých známostí musel využít ve prospěch SVJ – ne jen k očerňování mé rodiny. Mohl tak ale ušetřit svůj čas a naše společné peníze za zbytečné rady právníka.

Na dvojí zbytečné placení právních porad (jednou je máme již paušálně zaplaceny v rámci správy u Průkopníku a znovu je zbytečně platíme právníkovi SVJ) jsme už spolu s manželem upozorňovali ve svém dopise kontrolní komisi dne 24. 10. 2012 (tento dopis jsme spolu s odpovědí kontrolní komise zaslali všem členům SVJ). Kontrolní komise naše upozornění naprosto ignorovala, a tak umožnila další pokračování tohoto zbytečného vynakládání společných prostředků. Budou to ignorovat i členové?

Jak dlouho ještě členové strpí takovéto plýtvání našimi penězi?

Štítky: , , , , ,

Hana Šormová dne 24. 12. 2012

V posledním svém zápise výbor tvrdí, že kvůli nezískání mého souhlasu s revitalizací nelze realizovat výměnu balkónů za lodžie. Ano, svůj souhlas jsem zatím nemohla dát (i když i já chci vyměnit balkón za lodžii), protože na mé požadavky, kterými jsem podmínila svůj souhlas (a které jsem všem členům i výboru písemně oznámila), dosud výbor nijak nereagoval.

S přijetím mých požadavků, které zvyšují průhlednost a kontrolovatelnost 2. etapy revitalizace, nemohou mít podle mne členové problém. Pokud výbor chce ve své práci postupovat čestně a poctivě, může s nimi rovněž souhlasit, pokud ovšem takto postupovat nechce, bude se jejich přijetí pochopitelně snažit zabránit! Třeba i za cenu výměny balkónů za balkóny. To si snad členové přejí?

V zápise dále výbor píše, že bude postupovat podle rozhodnutí vlastníků na posledním shromáždění. Ano, to je pravda – výbor musí postupovat podle rozhodnutí vlastníků. Protože ale jediným platným usnesením shromáždění ohledně obsahu revitalizace je jeho lednové rozhodnutí o realizaci 2. etapy revitalizace formou výměny balkónů za lodžie, výbor musí postupovat jedině v tomto směru – tedy jednat se mnou o mých požadavcích a následně svolat shromáždění, které rozhodne, zda tyto požadavky přijme, nebo zda pověří výbor hledáním jiné varianty revitalizace.

  • Výbor se mnou ale dosud nejednal. Který z mých požadavků je pro výbor nepřijatelný?
  • Proč chce výbor tak usilovně měnit balkóny za balkóny, i když k tomu nemá žádné platné pověření od členů?
  • Proč výbor nyní tak tlačí na můj souhlas (7 měsíců mne přitom zcela ignorovali)?
  • Proč výbor podle jeho slov ukončil získávání souhlasů vlastníků bytů, když stejně nemůže nyní nic dělat, protože nemá souhlas vlastníků pozemků?

Tyto otázky by měly všechny členy zajímat a členové by měli na ně požadovat od výboru odpovědi.

Štítky: , , ,

Vážení vlastníci,

na žádost pí. Hany Šormové zveřejňuji její dopis, který poslala dnes předsedovi výboru SVJ jako svou reakci na zveřejněný zápis ze shromáždění.

Z tohoto dopisu vyplývá, že usnesení o výměně balkónů za nové (plechové) nebylo na shromáždění přijato. Zůstává tedy jediná možnost dalšího postupu – svolat shromáždění, které přijme buď usnesení navrhovaná paní Šormovou (viz její dopis – stačí nadpoloviční většina z přítomných), což umožní realizovat plánované lodžie, nebo přijme zákonem požadovanou většinou (75 % hlasů všech členů) usnesení o výměně balkónů za nové, plechové.

Milan Šorm ml.

Odkazy z dopisu (pro rychlé přečtení):

 

Štítky: , , , , , ,

Vzhledem k tomu, že dopis mé matky byl již zveřejněn na nástěnkách společenství SVJ dne 13. 12. 2012, přikládám text tohoto dopisu pí. Hany Šormové výboru SVJ s návrhem usnesení pro shromáždění SVJ, který zachycuje podle mne pro všechny členy přijatelná usnesení, která napomohou zvýšit úroveň kontroly celého průběhu revitalizace a současně sníží úroveň osobních invektiv v rámci domu. Přijetí těchto tří usnesení umožní otevřít cestu k vybudování lodžií, což je (jak doufám) přání nejen mé, ale i ostatních vlastníků v domě.

Nenechme si vnutit balkony od výboru SVJ, když většina z nás chce lodžie.

Milan Šorm ml.

Štítky: , , ,

Hana Šormová dne 4. 12. 2012

členové
Společenství vlastníků jednotek domu Štouračova 17, 19, 21
Štouračova 19, 635 00 Brno

Vážení vlastníci,

po mém sdělení, že tomuto výboru a kontrolní komisi svůj souhlas se stavebními úpravami nedám, výbor nechal shromáždění hlasovat o své důvěře. Protože výbor v tomto hlasování získal důvěru výrazné většiny přítomných členů, chci tento názor členů SVJ respektovat.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan Šorm st. dne 2. 12. 2012

Protože na posledním shromáždění zaznělo lživé tvrzení člena kontrolní komise o „špatném zastupování slečny Fencíkové panem Šormem st. na shromáždění 26.1.“ a protože snaha sl. Fencíkové o vysvětlení svého vztahu k naší rodině byla znevažována posměšnými pokřiky a tleskáním ze strany dalších členů kontrolní komise a výboru, pokusím se okolnosti tohoto našeho „vztahu“ vysvětlit.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , , ,

Hana Šormová dne 2. 12. 2012

Na posledním shromáždění vyvrcholily cílené útoky některých členů výboru a kontrolní komise proti mé rodině a hlavně proti mému synovi.

Po dubnovém shromáždění, kdy jsme spolu s manželem zaslali dopis organizátorům shromáždění, ve kterém jsme  vyjádřili své zklamání z jejich chování k nám v době příprav tohoto shromáždění, jsme různé narážky na členy naší rodiny ignorovali (např. v zápisech z jednání výboru). Jedinou výjimkou byla květnová reakce našeho syna na údajné zadržování faktur SVJ.

Ale k některým lžím, které zazněly z úst představitelů SVJ na posledním shromáždění, mlčet nemohu, protože jsem zjistila, že se již tyto lži šíří a poškozují mou rodinu.

 

Není pravda, že manžel špatně zastupoval sl. Fencíkovou na lednovém shromáždění, jak prohlásil člen kontrolní komise p. Dub!

Mohl si přece snadno zjistit v prezenční listině, že na tomto shromáždění manžel plnou moc od sl. Fencíkové neměl (sl. Fencíkovou jsme v té době vůbec neznali).

 

Není pravda, že Šormovi zabránili záměně balkónů za lodžie při chystané opravě domu Štouračova 1-3-5, jak prohlásil předseda výboru p. Štěrba!

Mohl se přece před tímto svým výrokem zeptat správcové tohoto domu, kterou na naše shromáždění sám pozval. I když tuto lež okamžitě vyvrátila jedna z přítomných členek a prohlásila, že jde o úplně jiného člověka, přesto už se, jak jsme v pátek zjistili, šíří  po naší ulici.

 

Členům SVJ se omlouvám, že jsem tak ostře vyhrotila situaci kolem mého souhlasu s revitalizací, ale byla jsem jednáním výboru a kontrolní komise kolem opravy střechy a jejich chováním k naší rodině k tomu donucena.

Ale východisko jistě existuje a jsem ochotna hledat řešení.

Štítky: , , , ,

Vážení členové SVJ,

na žádost pí. Hany Šormové zveřejňuji plný text dokumentu čteného na shromáždění SVJ dne 29. 12. 2012, ve kterém vysvětluje své důvody, proč nemůže poskytnout souhlas s revitalizací současnému výboru SVJ.

Znovu zdůrazňuji, že se jedná pouze o neposkytnutí souhlasu s revitalizací současnému výboru, nikoliv členům SVJ. V brzké době Vám budou zveřejněny další informace.

S pozdravem
Milan Šorm ml.

Štítky: , , , , , ,

Já mám po dnešním shromáždění pocit deja vu. Poté, co naše rodina vysvětlila, že chce revitalizaci a chce šikmé lodžie, ale nechce, aby revitalizaci a SVJ vůbec řídil stávající výbor a komise (neboť naprosto postrádají jejich důvěru a starost o vlastní majetek je přirozeností lidskou), začali na návrh předsedy výboru SVJ lidé hlasovat o tom, že chtějí balkony. Proč chtějí balkony? Proč nechtějí lodžie? Vždyť stačí jen začít jednat.

Samozřejmě základním pravidlem jednání je slušnost. Bohužel každý dnes mohl vidět, kolik urážek musela naše rodina a já jmenovitě na shromáždění od výboru a kontrolní komise snést. Za takové situace ale jednání aktivně brání výbor a kontrolní komise. A to jsou právě ti, ke kterým máme postupně získat důvěru?

Chápete ten paradox? Šormovi chtějí lodžie za podmínek transparentnosti, důvěryhodnosti a komunikování mezi lidmi, rovněž tak za podmínky elementární lidské slušnosti. A lidé, kteří touží po lodžii, raději volí balkony, než aby se dodržely uvedené podmínky.

Pevně doufám, že lidé si nechají události z dnešního dne uležet, přečtou si názory z obou stran a rozmyslí se, jak se má jednání vést. Vše je v rukou shromáždění SVJ, nikoliv výboru a kontrolní komise. Protože pouze vlastníci jsou ta jediná moc v našem SVJ, která může v tomto domě zjednat klid, pohodu a revitalizaci k všeobecné spokojenosti.

Možná by si lidé mohli uvědomit, že není třeba spěchat se započetím revitalizace do těchto Vánoc, neboť stejně dosud nemáme dořešen souhlas okolo pozemků a vlastní stavební práce nemohou začít dříve než koncem jara 2013. Tím máme dostatečný prostor k nalezení dohody, ke které je naše rodina otevřená a v jejíž přijetí doufá.

Štítky: , , , , , ,

Dnešního rána výbor SVJ zveřejnil další ze svých zápisů z činnosti, které slouží spíše jako výzva členům než informace o činnosti výboru (výbor soustavně projednává, ale informace z projednávání v zápise neuvádí, ostatní údaje jsou již tradičně buď výzvy vlastníkům nebo napadání rodiny Šormových). Tentokrát mám ale pocit, že nám někdo lže nebo je velkým pokrytcem (a vzhledem k jednomyslnému schválení zápisu, jak je uvedeno v zápatí, to nebude ojedinělá osoba).

Výbor uvádí, že „apeluje na členy SVJ, aby v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností kontaktovali přímo orgány SVJ. Výbor SVJ na požádání předloží všechny existující dokumenty a vysvětlí veškeré své kroky.“

Proč tedy je každé předložení dokumentu, o které můj otec výbor žádá, provázeno celou tou šarádou – nejprve několikeré „nechápání požadavku“, odkládání termínu schůzky, přinesení jen části požadovaných věcí, přetisky dokumentů textem ve snaze zabránit čitelnosti kopií a následné trvalé uvádění takového nahlížitele na nástěnce? Proč výbor říká, že předloží a vysvětlí, když ochotu ke spolupráci by nejlépe deklaroval tím, že by rovnou všechny dokumenty zveřejňoval, příp. nabídl za úplatu jejich kopii pro kontrolu ze strany vlastníků? Proč o každém nahlížení musí být rozsáhlá zmínka v zápise budící dojem, že výbor byl nadměrně obtěžován, když vlastník uplatnil svá práva?

Navíc výbor zjevně lže v uvádění, že v případě dotazů a nejasností máme kontaktovat přímo orgány SVJ. Po kontaktu kontrolní komise – tedy jednoho z orgánů SVJ – nedošlo k prošetření ani jednoho našeho podnětu k nehospodárnému chování výboru či k podezření z podvodu třetí strany. Pak tedy buď orgán (kontrolní komise) nekoná nebo výbor nemá ve svém zápise pravdu.

Přečíst si tvrzení o tom, že výbor minimalizuje zneužití dokumentů pomocí podtisku je směšné – jak by vlastník (Šormovi) mohl zneužít dokument o nakládání s jeho majetkem? Jedině tak, že by nalezl podvod ze strany správy svého majetku (orgány SVJ, správce domu) a na podvod zákonnými prostředky reagoval. Ale to přece není zneužití, alespoň ne ve slušné společnosti.

Jinak ano, rodina Šormova je nucena si všechny materiály fotografovat – jinou možnost jí výbor ani KK nedává. Představa, že budeme ve stoje několik hodin studovat v prostorách prádelny dokumenty, je nesmyslná. A kopie dokumentů za úhradu výbor neposkytne. Jeden z členů kontrolní komise dokonce tvrdil, že být po jeho, nebudeme si dokumenty smět ani fotografovat. Toto tvrdí člověk, který byl do orgánu zvolen proto, aby chránil vlastníky před výborem. A on teď jedná naprosto opačně. Je toto normální jednání? Pak samozřejmě se nemůže nikdo divit, že je činnost kontrolní komise znevažována. Ostatně má tvrzení o kontrolní komisi jsou uvedena již na tomto serveru.

Milan Šorm

Štítky: , , , ,