Milan Šorm dne 25. 11. 2012

Stanovy našeho SVJ v čl. X vymezují činnost kontrolní komise jako kontrolního orgánu společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komise je na základě odst. 1 zmíněného článku také odpovědna pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.

Odst. 3 stejného článku pak blíže stanovuje, že kontrolní komise v rámci své působnosti zejména kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem o vlastnictví bytů a našimi stanovami, dále se vyjadřuje k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru určené k projednání na schůzi shromáždění. Sama pak podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti a může podat výboru zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění. K plnění těchto úkolů je oprávněna svým zástupcem se účastnit jednání výboru.

Vzhledem k tomu, že pozoruji vývoj dvou komunikací svého otce s kontrolní komisí (jarní sada otázek bez relevantních odpovědí, podzimní sada upozornění na nesrovnalosti v práci výboru bez výrazné snahy tyto problémy řešit), ptám se, k čemu nám taková kontrolní komise je?

Kontrolní komise má chránit vlastníky a jejich majetek před potenciální zlovůlí výboru SVJ. Mám však pocit, že naše kontrolní komise naopak chrání výbor SVJ před snahou vlastníků zjistit pravý stav věcí. Je toto normální chování kontrolní komise? Potřebujeme takovou komisi, která hraje roli „rozšířeného výboru SVJ“ či „ochranného valu výboru SVJ“?

Za stávající situace je nezbytné, aby si každý vlastník sám chránil svůj majetek a dobře studoval materiály, které nám tak velmi neochotně výbor SVJ nabízí k prostudování. Jde o naše peníze a v době revitalizace domu o nemalé peníze.

Milan Šorm ml.

Štítky: , , ,

Přečetl jsem si na Internetu zajímavý článek a mám trochu pocit deja vu. Jsem hejlem v našem SVJ? Kdy se dozvím nějaké závěry financování v našem domě? Kdy budeme schvalovat jednotlivé výdaje v domě? Je vůbec možné půjčit si jednoduše a včas nějakou smlouvu, když půjčovnu dokumentů výbor bezprecedentně zrušil? Čtěte a přemýšlejte.

http://www.portalsvj.cz/diskuse/jste-potencionalnim-hejlem-ve-vasem-svj

Milan Šorm

Štítky: , , ,

Dobrý den, vážení vlastníci,

dne 6.10. zveřejnil výbor SVJ na své nástěnce v domě „Informaci o průběhu a výsledku první fáze revitalizace“. Protože tato informace neobsahovala stanovisko projektanta k oznámeným změnám skladby střechy a dokonce oznamovala, že projektant výboru písemné stanovisko poskytnout nechtěl, požádal jsem projektanta o vyjádření.

Dne 12.10. jsem obdržel „Stanovisko projektanta ke komentáři výboru SVJ k první fázi revitalizace“ spolu s žádostí projektanta o jeho zveřejnění a následně jsem dne 14.10. o záměru jeho zveřejnění na nástěnkách domu informoval předsedu výboru. Zároveň jsem nabídnul výboru i možnost zveřejnit jejich „Informaci“ na webových stránkách www.stouracova.cz.

Protože ani za týden na mou nabídku předseda výboru neodpověděl, zveřejňuji pro informaci členů SVJ stanovisko projektanta a zároveň nabízím všem zájemcům z řad členů SVJ na jejich vlastní žádost (jméno a mail) zaslání fotokopií informací výboru, které jsou vyvěšeny na nástěnce výboru (cca 4 MB).

S pozdravem
Milan Šorm, sorm@milansorm.cz

Příloha:

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 15. 6. 2012

Vážení návštěvníci webu www.stouracova.cz,

vzhledem k tomu, že přání nového výboru SVJ je nevyužívat tento web pro informace SVJ, končí tímto oficiální existence webu SVJ BD Štouračova 17, 19, 21, Brno na adrese www.stouracova.cz. Nově je na této adrese dostupný web informací o dění v domě Štouračova 17, 19, 21, Brno, přičemž jsem připraven zveřejňovat informace nekomerčního charakteru související s posláním uvedeného webu. Můžete mne kontaktovat na mém e-mailu redakce@stouracova.cz s Vašimi články, informacemi i dokumenty. Jako vstupní informace přikládám články a záznamy z dění v SVJ za doby mého předsednictví.

Krásný den přeje

Milan Šorm

Štítky: ,

Milan Šorm dne 27. 5. 2012

Vážení vlastníci,

vzhledem k množícím se dotazům zasílaných mi e-mailem přikládám hromadně odpovědi:

  • Proč nejsou na webu zveřejňovány pozvánky a zápisy ze shromáždění a výborů? Stávající členové výboru a kontrolní komise mi nezasílají žádné podklady elektronicky, takže nemohu zajistit vyvěšení těchto materiálů.
  • Proč zadržuji vydání archívu SVJ novému výboru? Za vedení archívu je odpovědný předseda výboru SVJ. Nový výbor SVJ zveřejnil zápisy ze svých jednání, ze kterých bylo možné dozvědět se jméno předsedy výboru SVJ až 23. května 2012. Během dvou následujících dnů došlo k dohodě o předání archívu novému předsedovi, které je plánováno na pondělí 28. května 2012. Z mé strany tedy nešlo o žádné zadržování.
  • Jak si mohu dovolit zadržovat faktury SVJ a zda-li budu ochoten platit příslušné pokuty a penále? Dne 21. 2. 2012 jsem oznámil našemu správci – Průkopník, s.b.d. – svoji rezignaci z výboru SVJ. Od tohoto okamžiku mi Průkopník nezasílá žádné faktury ani jiné doklady, nemohu tudíž ani nic zadržovat. Všechny faktury do 20. 2. 2012 včetně jsem včas podepsal (spolu s kontrasignací Ing. Kubiše jako místopředsedy) u našeho správce. Z tohoto hlediska tedy nic nezadržuji, žádné fakturace neblokuji a tudíž ani nemohu být odpovědný za pokuty a penále.
  • Jak je možné, že nejsou novému výboru známy informace o stavu práce předchozího výboru SVJ? Ano, to je mi také záhadou. V novém výboru pracuje přeci bývalý místopředseda výboru SVJ, takže ten by všechny tyto informace měl mít k dispozici. Předpokládám dále, že nový předseda výboru SVJ získal informace také od své manželky, předchozí členky výboru SVJ. Tudíž nevím, proč nejsou novému výboru známy uvedené informace.

Snad jsem tímto odpověděl alespoň na ty nejčastější dotazy.

S pozdravem
Milan Šorm, býv. předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,

Vážení vlastníci,

přikládám výsledky získávání souhlasu se stavebními úpravami, což byla poslední aktivita, kterou jsem jako předseda bývalého výboru SVJ inicioval.

S pozdravem
Milan Šorm

Štítky: ,

Milan Šorm dne 13. 4. 2012

Vážení vlastníci,

byl jsem požádán členem SVJ o zveřejnění jeho korespondence se zmocněným členem společenství.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Vážení vlastníci,

byl jsem požádán členem SVJ o zveřejnění jeho korespondence s kontrolní komisí našeho SVJ.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm dne 26. 2. 2012

Předkládám svou odpověď na informaci a zprávu kontrolní komise jako malou ukázku toho, co po celý rok probíhalo v zákulisí při jednáních členů výboru a kontrolní komise ohledně „správnosti“ zápisů z jednání výboru a shromáždění.

Tento nekonečný dialog byl také jedním z důvodů mého rozhodnutí odstoupit (viz můj rezignační dopis) – neustálé pře a „slovíčkaření“ ohledně zápisů místo smysluplné práce na přípravě revitalizace domu.

Přílohy:

Štítky: , , , , ,

Milan Šorm dne 23. 2. 2012

Vážení vlastníci,

podle stanov SVJ zbývají nyní pouze dvě možnosti, jak svolat shromáždění, kde se zvolí noví členové výboru (za odstupující):

  1. Shromáždění svolá dle čl. VII odst. 4 výbor, který též připraví podklady pro jednání.
    Protože výbor nyní tvoří dle čl. VI odst. 11 „členové společenství, kteří se jimi stali dnem jeho vzniku“, tak se musí sejít tento výbor (podle čl. VIII odst. 7 jeho nadpoloviční většina) a nadpoloviční většina přítomných musí svolat toto shromáždění.
  2. Shromáždění může být také podle čl. VII odst. 5 svoláno „požádá-li o to s uvedením návrhu pořadu jednání nejméně takový počet členů společenství, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasu“.
    Jednání shromáždění pak podle čl. VII odst. 9 řídí „člen společenství zmocněný tímto svolavatelem“.

Druhá možnost mi připadá reálnější.

Štítky: , ,