Michal Kubiš dne 11. 2. 2011

Revize elektro byla provedena v 09 /2008 s výsledkem „El. instalace je schopna bezpečného provozu“.

Po revizi jsem zajistil opravu drobných chyb, dotažení šroubových spojů, jejich vyčištění atp.

Další revize má proběhnout v roce 2013.

Revize Hromosvodu byla nedávno také provedena a nedostatky vyplývající ze zprávy již opraveny.

Zatím žádná legislativa nepřikazuje hliníkové rozvody jakkoliv nařízeně vyměnit. Rozvody k výtahu a rozvaděč jsou s novými výtahy nové (r.2009).

Problémy bytových rozvodů a rozvaděčů nezajišťuje správa – je plně v kompetenci uživatelů bytů.

Doporučuji všem pravidelně kontrolovat dotažené šroubky v zásuvkách a v případě poruch volat odborné specialisty.

Dle výše uvedených podkladů není v dohledné době rekonstrukce společných rozvodů elektro v domě uvažována jako opodstatněná investice.

Revizní zprávu přikládám  jako pdf [Elektrorevize 2008].

Štítky: ,

Michal Kubiš dne 8. 2. 2011

Stavební řízení

Účastníkem stavebního řízení je

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem,

2) K žádosti stavebník připojí:

…d) závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisypokud je stavebník obstaral předem. tj. (Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)


(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

..

h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

v odstavci h) není splněna podmínka, nezměněného vzhledu stavby – zateplením se mění vzhled stavby (stavba nabývá na objemu – zateplením) a  balkony, at už by byly jakékoliv nové ocelové, budou vždy jiného vzhledu – původní tam nikdo nepověsí. Navíc se překryje rastr panelů a plastičnost fasády (parapetní panely 340 mm, meziokenní pilířky 300 mm)

Z toho všeho viz výše plyne nutnost stavebního řízení, včetně důsledků diskutovaných na shromáždění vlastníků.

Pokud některé stavební úřady postupují odlišně, pak si nelze brát jejich počínání za vzor a argumentovat tím na schůzi.

Štítky: ,

Michal Kubiš dne 8. 2. 2011

Bystrcký úřad vypsal výběrové řízení na protierozní opatření na naší ulici.

V průběhu předchozích let došlo k vytvoření pěších zkratek (k parkovišti, k zastávkám MHD atp).  Došlo tak k poškození terénu, který eroze dále zhoršila a zhoršuje. Nejhorší porušení zeleně je ve svazích.

Jedná se o svah za domem č. 12, a za domem č. 18  a  zejména pak bude upravena zkratka podél serpentinového chodníku k zastávce tramvaje Ondrouškova.

V trase erodovaných míst budou pomocí ocelových hřebů zabudovány příčné prahy (hranoly profilu15x15, dlouhé 60 cm z akátového dřeva), v rozestupech uzpůsobených k pěšímu provozu, s dostatečnou nášlapnou plochou. Nášlapné plochy budou vysypány drobným kamenivem, ve vhodných místech bude možno využít i dlaždice 30×30 (po likvidaci ploch klepačů a sušáků). Ve zvláště svažitém úseku k zastávce tram.  bude navíc instalováno madlo z kulatiny o délce asi patnácti metrů.

 • předpokládaný termín zahájení – 15. dubna 2011
 • předpokládaný termín ukončení – 15. června 2011

zdroj: bystrc.cz

Štítky: , ,

Michal Kubiš dne 7. 2. 2011

Vážení vlastníci,

v internetovém zpravodajství bystrcnik.cz se můžete dočíst následující informaci:

Stavební úřad v Bystrci zahájil (leden 2011 – pozn. red.) spojené územní a stavební řízení pro umístění a provedení stavby. Tou má být rozšíření sportovního centra Sportmax na Štouračově 1a.

Na stávající objekt sportovního centra SPORTMAX bude umístěna nástavba, která bude obsahovat 13 bytových jednotek a posilovnu se zázemím. Nástavba bude zastřešena obloukovou střešní konstrukcí, která má být přizpůsobena charakteru okolních bytových domů při ul. Adamcova. Nástavba bude řešena jako dvoupodlažní, vzhledem k svažitosti terénu bude vstup do bytů z ulice Adamcovy v úrovni stávajícího terénu. Z ulice Štouračovy bude nástavba v úrovni 3. a 4. NP.

Stavební úpravy stávajícího objektu budou spočívat v odstranění nafukovací haly a tenisových kurtů, vybudování nové ocelové nosné konstrukce, atd. Jako první bude vybudována posilovna se zázemím a následně byty včetně jejich příslušenství.

Výsledek stavebního řízení a termín realizace díla zatím není znám.

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 7. 2. 2011

Vážení vlastníci,

na přiloženém nákresu si můžete prohlédnout půdorys plánovaného typu lodžií, které budou představeny před byty se stávajícími balkony. Z uvedeného výkresu si můžete udělat vlastní představu o užitné ploše lodžie. Lodžie bude dále vydlážděna a volitelně (za příplatek) je možné její zasklení a opatření závěsným systémem na prádlo, který bude spustitelný shora.

Byty 3+1 se stávající vestavěnou lodžií pak v rámci celkové revitalizace domu získají zasklení lodžie, vydláždění a celkovou sanaci vnějšího i vnitřního vzhledu lodžie uhrazenou z fondu oprav (z půjčky na revitalizaci domu).

Ukázka realizace tohoto typu lodžií je k vidění na ulici Fleischnerova, kde je však použito netradičních barev pro rozbití celkové plochy (přípravný výbor se zatím kloní spíše k jednobarevnému pojetí lodžií ve světlých barvách).

Štítky: ,

Milan Šorm dne 7. 2. 2011

Vážení vlastníci,

v internetovém zpravodajství Aktuálně.cz se můžete dočíst následující informaci:

„Program Zelená úsporám na zateplování domů a výměnu starých kotlů na uhlí za ekologické vytápění zůstane už pro letošek uzavřen novým žádostem. Aktuálně.cz to potvrdil vysoce důvěryhodný zdroj ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který Zelenou úsporám administruje. Ministerstvo příjem žádostí o dotaci pozastavilo loni v říjnu. Jeho úředníci původně plánovali, že to bude přechodně pouze do konce ledna. Zatím není jasné, zda se program restartuje alespoň v příštím roce.“

I přes uvedenou informaci se budeme snažit provést v našem domě revitalizaci v plném rozsahu a využít alespoň dosavadní nízké sazby DPH a nemusíme čekat na vyřízení dotace.

Štítky: , ,

Vážení vlastníci,

k našemu shromáždění, které se bude konat v úterý 8. února 2011 v 18:00 v přízemí MŠ Štouračova, jsou k dispozici další podklady.

 1. Jednotlivé připomínky ke stanovám Společenství vlastníků jednotek byly předloženy ke konzultaci právnímu oddělení SBD Průkopník, toto oddělení je však zamítlo z důvodu, že požadavky a připomínky odporují legislativě. V průběhu schůze tak budou k odsouhlasení navrženy vzorové stanovy, které Vám byly distribuovány do schránek a které jsou také k dispozici v tomto článku [navrh-stanov-svj].
 2. Pro úvodní období bude navržena ke schválení smlouva o správě domu SBD Průkopníkem (dosavadní způsob správy). Po zvolení výboru se nový výbor seznámí s rutinním chodem SVJ a ze získaných zkušeností se správou domu a spoluprací s SBD Průkopník vyplynou nové návrhy ke správě domu a k úpravě činností SBD Průkopník pro naše SVJ. Návrh smlouvy o správě domu je přílohou tohoto článku [Návrh smlouvy na správu domu od SBD Průkopník].
 3. Cílem projednávání revitalizace domu bude odsouhlasení zadání projektové dokumentace pro zateplení domu, střechy, rekonstrukce vzduchotechniky, přístavba železobetonových lodžií a výměna oken a balkonových dveří na společných lodžiích. Celkový odhadovaný náklad na všechny dodavatelské práce je cca 10 mil. Kč.
 4. Pro zahájení kompletní revitalizace domu je nezbytně nutné získat povolení obou soukromých majitelů pozemků pod naším domem – p. Jelínka a Ing. Jánského. Souhlas (povolení) ze strany p. Jelínka lze získat odkupem části chodníků před domem, které jsou v jeho majetku. S Ing. Jánským je třeba individuálně jednat členy nového výboru SVJ. Shromáždění se musí vyjádřit k odkupu pozemků před domem a stanovit mandát výboru (statutárního zástupce SVJ) pro další jednání.
 5. Dalším tématem je problematika pronájmu přízemních prostor v Št. 17 a případné znovuobnovení sušárny v Št. 17. Dále bude shromáždění rozhodovat o vyklizení kočárkárny Št. 17 a její rekonstrukci zpět do původního účelu užití (kočárkárny) – v současné době je zde neveřejná dílna. V případě dostatku času budou v různém také diskutovány nástěnky u vstupů, jejich podoba a cenová hladina.

Na Vaši účast na shromáždění se těší správce domu Ing. Michal Kubiš, SBD Průkopník a přípravný výbor SVJ.

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 6. 2. 2011

Vážení vlastníci,

na základě Vašich reakcí a návrhů eviduje správce domu Ing. Michal Kubiš k dnešnímu dni tyto kandidáty do kontrolní komise Společenství vlastníků jednotek:

 • PhDr. Ludmila Hanzíková (Št. 21)
 • Prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (Št. 19)
 • Karel Slezák (Št. 19)
 • Milan Valíček (Št. 17)

Štítky: ,

Milan Šorm dne 6. 2. 2011

Vážení vlastníci,

na základě Vašich reakcí a návrhů eviduje správce domu Ing. Michal Kubiš k dnešnímu dni tyto kandidáty do výboru Společenství vlastníků jednotek:

 • Ing. Michal Kubiš (Št. 19)
 • RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D. (Št. 21)
 • Andrea Štěrbová (Št. 17)
 • Ing. Milan Zámečník (Št. 19)

Štítky: ,

Milan Šorm dne 6. 2. 2011

Vážení vlastníci,

důležité ustavující shromáždění našeho Společenství vlastníků jednotek Štouračova 17, 19 a 21, Brno se koná již toto úterý 8. února 2011 v 18.00 v přízemí MŠ Štouračova.

Kdo se nebudete moci zúčastnit, neváhejte prosím pověřit někoho blízkého plnou mocí k zastupování, aby nechyběla účast nutná ke vzniku SVJ s právní subjektivitou za účasti placeného notáře.

Stačí napsat zplnomocnění k zastupování na shromáždění obecně,  nemusíte vypisovat, které body a jak chcete odsouhlasit, stačí pouze napsat, že zplnomocňujete k hlasování v plném rozsahu. Podoba plné moci a její obsah však můžete stanovit podle svých přání.

Plnou moc není dle dostupných pokynů SBD Průkopník nutno notářsky ověřovat.

Příklad plné moci je v příloze [Pokyny ke schůzi a plná moc].

Štítky: ,