Michal Kubiš dne 17. 3. 2011

Vážení spoluobčané,

k čištění naší ulice dojde v rámci harmonogramu pro rok 2011 v následující termíny:

Parkoviště:

– 12. květen

– 13. říjen

Místní komunikace vč. parkovacích zálivů s označením P:

– 21. duben

– 21. červen

– 18. říjen

Doufám,  že Vám budou tyto informace citované z Bystrckých novin užitečné a lépe po ruce na našem webu a včas si odjedete s Vaším plechovým miláčkem.

Jako obvykle je čištění plánováno od 7.00 – 15.oo hod. – sledujte místní aktuální značení.

Čištění komunikací bude zajištěno firmami FALKY spol. s r.o., Pompova 602/4, 61700 Brno a Karel ZEMAN, Černého 39, 635 00 Brno.  Odtah bude zařizovat firma Zdeněk Černý, tel.: 547 357 384

zdroj: Bystrcké noviny 2/2011

přepis zajistil : Michal Kubiš

Štítky: ,

Michal Kubiš dne 11. 3. 2011

Vážení uživatelé bytových jednotek,

Půkopník s.b.d. si nechal zpracovat posudek na další provozuschopnost závěsných ocelových balkónů, z něhož plyne doporučení na zákaz vstupu, nebo lépe jejich úplné sejmutí.

Vzhledem k zákonné zodpovědnosti vlastníka či správce nemovitosti za údržbu a bezpečnost objektu, vč. balkónů budete vyzváni k podpisu, kterým prokážete, že jste byli poučeni o zákazu vstupu na tyto balkóny.

Posudek je v příloze, seznamte se prosím s jeho obsahem [Posudek na balkony].

Michal Kubiš, správce domu

Štítky: , ,

Michal Kubiš dne 7. 3. 2011

Milí přátelé,

pro zájemce o dění ohledně R43 předávám na náš web kopii pozvánky Jany Pálkové na schůzku občanského sdružení:

„Zvu vás na další schůzku občanských sdružení k R43 a související, která bude v obvyklém termínu, a to v úterý 8. 3. 2011 od 19 hodin ve Společenském centru v Bystrci.  Je nutné dokončit a podat námitky k ÚPmB  za vlastníky a zástupce veřejnosti (do 10.3. nejpozději). Vzhledem k tomu, že je již známý termín veřejného projednávání ZÚR, je třeba se domluvit na zástupcích veřejnosti ve vztahu k ZÚR ( zástupci za obce a krajští zástupci). Bude přítomen právník Ekologického právního servisu – využijte této příležitosti pro vaše dotazy. Nástin programu přikládám.“

Schůzka OS 8.3.2011

 1. Informace
 2. ÚPmB
  • veřejné projednávání
  • zástupci veřejnosti
  • vlastníci
  • ČKA
  • NHO
 3. ZÚR
  • veřejné projednávání 19.4.!!!
  • zástupci veřejnosti !!!
 4. hluk a prach Bosonohy, Troubsko, Ostopovice
  • překročené limity
  • MUDr. Šuta
 5. různé
  • náklady obhajoby u NSS
 6. další schůzka 12. 4. 2011

Srdečně vás všechny zdravím a těším se na setkání.

Jana Pálková
zastupitelka, Zelená pro Bystrc

Štítky: , ,

Milan Šorm dne 6. 3. 2011

Vážení vlastníci,

máte-li zájem přidávat vlastní diskuzní komentáře pod jednotlivé příspěvky zde na webu našeho SVJ, musíte být registrovaným návštěvníkem těchto stránek. Registraci pro Vás zajistím, pokud mi na e-mail predseda@stouracova.cz zašlete Vaše jméno, příjmení, číslo vchodu, číslo bytu, Vaši e-mailovou adresu a návrh Vašeho uživatelského jména (krátký řetězec bez háčků, čárek a mezer, např. „milansorm“ nebo „kubis“).

S pozdravem

Milan Šorm, předseda SVJ

Štítky:

Milan Šorm dne 6. 3. 2011

Vážení vlastníci,

v příloze naleznete zápis ze shromáždění vlastníků zapsaný Ing. Michalem Kubišem.

Příloha: Schůze SVJ č. 1 – 2001/02/08

Štítky: , ,

Michal Kubiš dne 14. 2. 2011

Vážení uživatelé Št. 21.

Poněvadž máte poměrně husté porosty stromů a keřů z přední i zadní strany domu a do 31. března je vždy vhodná doba ke kácení – v době vegetačního klidu – vyzývám Vás k připomínkám, zda se některých (a kterých) stromů chcete nechat zbavit. Určitě Vám stíní a v budoucnu budou některé z nich vadit i lešení a autojeřábu. Je nejvyšší čas nechat je zkrátit, nebo zrušit.

V době výsadby stromů v Bystrci slibovala radnice nevhodné porosty pořezat, nechápu, proč to tedy neuřezali v rámci té akce u nás.

Obejdete se bez některých z nich? Vadí Vám, nebo ne? Všechny jsou na pozemcích Brna…

Podněty zasílejte na michal.kubis@email.cz

Štítky: ,

Michal Kubiš dne 11. 2. 2011

Revize elektro byla provedena v 09 /2008 s výsledkem „El. instalace je schopna bezpečného provozu“.

Po revizi jsem zajistil opravu drobných chyb, dotažení šroubových spojů, jejich vyčištění atp.

Další revize má proběhnout v roce 2013.

Revize Hromosvodu byla nedávno také provedena a nedostatky vyplývající ze zprávy již opraveny.

Zatím žádná legislativa nepřikazuje hliníkové rozvody jakkoliv nařízeně vyměnit. Rozvody k výtahu a rozvaděč jsou s novými výtahy nové (r.2009).

Problémy bytových rozvodů a rozvaděčů nezajišťuje správa – je plně v kompetenci uživatelů bytů.

Doporučuji všem pravidelně kontrolovat dotažené šroubky v zásuvkách a v případě poruch volat odborné specialisty.

Dle výše uvedených podkladů není v dohledné době rekonstrukce společných rozvodů elektro v domě uvažována jako opodstatněná investice.

Revizní zprávu přikládám  jako pdf [Elektrorevize 2008].

Štítky: ,

Michal Kubiš dne 8. 2. 2011

Stavební řízení

Účastníkem stavebního řízení je

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem,

2) K žádosti stavebník připojí:

…d) závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisypokud je stavebník obstaral předem. tj. (Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)


(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

..

h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

v odstavci h) není splněna podmínka, nezměněného vzhledu stavby – zateplením se mění vzhled stavby (stavba nabývá na objemu – zateplením) a  balkony, at už by byly jakékoliv nové ocelové, budou vždy jiného vzhledu – původní tam nikdo nepověsí. Navíc se překryje rastr panelů a plastičnost fasády (parapetní panely 340 mm, meziokenní pilířky 300 mm)

Z toho všeho viz výše plyne nutnost stavebního řízení, včetně důsledků diskutovaných na shromáždění vlastníků.

Pokud některé stavební úřady postupují odlišně, pak si nelze brát jejich počínání za vzor a argumentovat tím na schůzi.

Štítky: ,

Michal Kubiš dne 8. 2. 2011

Bystrcký úřad vypsal výběrové řízení na protierozní opatření na naší ulici.

V průběhu předchozích let došlo k vytvoření pěších zkratek (k parkovišti, k zastávkám MHD atp).  Došlo tak k poškození terénu, který eroze dále zhoršila a zhoršuje. Nejhorší porušení zeleně je ve svazích.

Jedná se o svah za domem č. 12, a za domem č. 18  a  zejména pak bude upravena zkratka podél serpentinového chodníku k zastávce tramvaje Ondrouškova.

V trase erodovaných míst budou pomocí ocelových hřebů zabudovány příčné prahy (hranoly profilu15x15, dlouhé 60 cm z akátového dřeva), v rozestupech uzpůsobených k pěšímu provozu, s dostatečnou nášlapnou plochou. Nášlapné plochy budou vysypány drobným kamenivem, ve vhodných místech bude možno využít i dlaždice 30×30 (po likvidaci ploch klepačů a sušáků). Ve zvláště svažitém úseku k zastávce tram.  bude navíc instalováno madlo z kulatiny o délce asi patnácti metrů.

 • předpokládaný termín zahájení – 15. dubna 2011
 • předpokládaný termín ukončení – 15. června 2011

zdroj: bystrc.cz

Štítky: , ,

Michal Kubiš dne 7. 2. 2011

Vážení vlastníci,

v internetovém zpravodajství bystrcnik.cz se můžete dočíst následující informaci:

Stavební úřad v Bystrci zahájil (leden 2011 – pozn. red.) spojené územní a stavební řízení pro umístění a provedení stavby. Tou má být rozšíření sportovního centra Sportmax na Štouračově 1a.

Na stávající objekt sportovního centra SPORTMAX bude umístěna nástavba, která bude obsahovat 13 bytových jednotek a posilovnu se zázemím. Nástavba bude zastřešena obloukovou střešní konstrukcí, která má být přizpůsobena charakteru okolních bytových domů při ul. Adamcova. Nástavba bude řešena jako dvoupodlažní, vzhledem k svažitosti terénu bude vstup do bytů z ulice Adamcovy v úrovni stávajícího terénu. Z ulice Štouračovy bude nástavba v úrovni 3. a 4. NP.

Stavební úpravy stávajícího objektu budou spočívat v odstranění nafukovací haly a tenisových kurtů, vybudování nové ocelové nosné konstrukce, atd. Jako první bude vybudována posilovna se zázemím a následně byty včetně jejich příslušenství.

Výsledek stavebního řízení a termín realizace díla zatím není znám.

Štítky: , ,