Milan a Hana Šormovi dne 20. 6. 2022

Průběh shromáždění dne 16. 6. 2022 ukázal, že o dalším dění v našem domě (co se opraví, kdo to opraví a kdo to zkontroluje) rozhodují kromě výboru a několika jejich věrných spojenců především ti, kteří na shromáždění nepřijdou. Zní to divně, ale je to tak.

Díky plným mocem, které nepřítomní členové odevzdali výboru a jejich blízkým spojencům (bývalí členové či náhradníci výboru a kontrolní komise, tedy úzcí spolupracovníci výboru), získal výbor nadpoloviční většinu hlasů účastníků zasedání. A bez ohledu na názor ostatních přítomných členů SVJ si nyní mohl odhlasovat, co chtěl 🙁

Přečtěte si více informací »

Štítky: ,

Milan a Hana Šormovi dne 19. 6. 2022

Informace o činnosti výboru SVJ od jeho nástupu k moci (1. 8. 2021) potvrdila údaje uvedené již v zápisech z jednání výboru č. 62 až 66. Připomínám, že jeho neregulérní volba je dosud předmětem soudního sporu.

Výbor představil velké plány, ale co konkrétního za ten rok udělal? V říjnu nechal upravit zeleň za domem (19 239 Kč – podle nás jejím hlavním důvodem byla ale šikana jednoho z členů). Dále zakoupil notebook p. Pelikánové (13 035 Kč), zadal pasportizaci stoupaček a aktualizaci projektu revitalizace elektroinstalace (oboje asi zadarmo – viz níže). Toť vše.

Zbytek už jsou jen běžné opravy – tedy povinnosti a práce zástupce správce domu (M. Kubiš).

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan a Hana Šormovi dne 14. 6. 2022

V listopadu 2021 skončilo pětileté funkční období kontrolní komise (psali jsme o tom už ve svém říjnovém dopise členům). Nyní se snad konečně přiblížila chvíle, kdy budou zvoleni tři členové nové kontrolní komise.

Protože si myslíme, že zde nebydlící členové výboru nebudou bývalými členy KK, kteří usilují o své znovuzvolení, dostatečně kontrolováni, přihlásili jsme se výboru jako další kandidáti na členy nové kontrolní komise.

 

O zveřejnění svého volebního programu na nástěnkách všech vchodů domu jsme požádali výbor, který ale nijak nereagoval. Námi opakovaně vyvěšovaný volební program pak kdosi soustavně strhával 🙁

 

Ing. Milan Šorm, Zdeňka Bátková, RNDr. Mgr. Gracian Tejral, Ph.D., Antonín Missbach, Mgr. Hana Šormová

 

 

Příloha:

 

Štítky: ,

Milan Šorm st. dne 11. 6. 2022

V titulku zmíněné akce se objevují v plánu oprav výboru již delší dobu. Podle zveřejněné pozvánky ale žádná z nich nemá být předmětem hlasování na chystaném shromáždění dne 16. 6. 2022 – na programu jsou pouze informace o stavu elektroinstalace a výsledku pasportizace stoupaček. Jakási informace o fasádě (cenová nabídka) se objevila na nástěnce (bez nějaké souvislosti s programem shromáždění).

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm st. dne 12. 5. 2022

Začátkem května obdržel jeden z obyvatel našeho domu od právního zástupce SVJ výzvu k nevstupování na balkon a k součinnosti s odstraněním konstrukce, ve které je mu vytýkáno, že na svém balkóně „neoprávněně zbudoval konstrukci, čímž zasáhl do práv duševního vlastnictví na ochranu vzhledu domu a potenciálně ohrozil život a zdraví svůj a dalších osob”. Výzva obsahuje i informace o dalších krocích výboru SVJ (zadání posudků ohledně možnosti odstranění neoprávněné konstrukce a zjištění případného poškození statiky balkónu).

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm st. dne 20. 3. 2022

Výborem zveřejněná cena vánoční opravy pojistek ve 3. patře vchodu 19 potvrdila mnou uváděnou cenu opravy jističů a vedení k nim, které způsobují výpadky elektřiny (8 x 6 tis. + přísluš. + revize odpovídá cca 70 tis. Kč, jak jsem už psal). Výbor ovšem evidentně preferuje cestu kompletní výměny všeho (tedy i toho funkčního – např. rozvaděče, v případě svislého el. vedení dokonce výměnu toho lepšího, než dostaneme).

Protože opravy jističů a vedení k nim, ke kterým není potřeba usnesení shromáždění, výbor dodnes nerealizoval, je jasné, že se chystá na tzv. „velkou ránu”, jak jsem psal ve svém článku Využitá příležitost, kde jsem se snažil popsat, jaký je běžný postup výboru (pokud ovšem bere ohled na přání členů společenství). Těmito ohledy bohužel náš výbor rozhodně netrpí, takže kromě vyčerpání našich úspor (cca 5 mil. Kč) lze očekávat i snahu výboru o naše mnohaleté zadlužení.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan a Hana Šormovi dne 15. 3. 2022

Členové výboru nejprve strhávali z nástěnky všechny informace od jedněch členů SVJ pro ostatní členy (viz náš říjnový článek). Potom sebrali všechny volné špendlíky a poté, co členové použili své vlastní, tak je prostě ukradli. To ovšem předsedovi výboru nestačilo, takže nejprve poškodil vyvěšené informace o úklidu i domovní řád a posléze odstranil i samotné nástěnky.

Nyní výbor instaloval jakési uzamykatelné nástěnky – nejspíše proto, aby na ně členové nemohli žádné informace dávat. Jako důvod pořízení nových nástěnek uvedl výbor poškozování těch původních. Prostě standardní chování našeho výboru – nejdříve způsobím problém, poté začnu křičet, že to udělal někdo jiný, a pak proti němu přijmu „opatření (minimálně začnu hrozit právníky).

Kdybychom netušili, že výboru jde pouze o zamezení komunikace mezi členy společenství, mohli bychom si klidně myslet, že ty původní nástěnky prostě ukradl. Ale možná se mýlíme, nástěnky zůstaly v majetku SVJ a předseda je pouze přemístil ke svým hadům na sledování stavu zásob krmiva či přírůstku v našem domě chovaných hadů.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm st. dne 24. 1. 2022

Od posledního vánočního výpadku elektřiny uběhnul už měsíc a vzhledem k nečinnosti výboru už mohu s velkou jistotou odpovědět na otázku, kterou jsem položil na konci svého předchozího článku – poruchy elektroinstalace nebudou pro výbor příležitostí napravit svou předchozí nečinnost, ale budou příležitostí konečně prosadit předraženou kompletní výměnu elektroinstalace a další pouze výborem zvolené opravy a úpravy (a z toho pro výbor plynoucí možnosti a výhody).

Co mne k takové odpovědi vede? Opravy ohledně jističů a vedení k nim, které způsobují výpadky a ke kterým výbor nepotřebuje usnesení shromáždění (pro jeden vchod za cca 70 tis. Kč), výbor během ledna nerealizoval. A to výbor 26. 12. 2021 na nástěnce tvrdil: „Rekonstrukce elektrické instalace je proto absolutní prioritou a musí proběhnout bezodkladně”. Bezodkladně nic neproběhlo, takže se zřejmě výbor chystá na něco mnohem „většího (nutná delší příprava).

Přečtěte si více informací »

Štítky: ,

O vánočních svátcích zažili obyvatelé vchodu č. 19 další tentokrát téměř celodenní výpadek elektřiny (předchozí nastal o pár dnů dříve). Řešení těchto opakujících se výpadků je zřejmé – výměna starých bytových jističů a starého hliníkového vedení od stoupačkové svorkovnice k bytovému jističi a dále k elektroměru. K tomu přidat i výměnu jističů elektřiny ze společných prostor. Pak bude rázem po výpadcích.

Výbor to už dávno ví (viz jeho zmínky na posledním řádném shromáždění v r. 2019 o problémech s revizemi elektroinstalace, které jej na to opakovaně upozorňují), ale stále jen mluví o revitalizaci elektroinstalace (naposled ve svém plánu oprav), nic konkrétního však pro to nedělá. Je to typický příklad zanedbané údržby, kdy se nevyhovující (poměrně levné) součástky nevyměňují, zařízení se nechá postupně chátrat, načež následuje kompletní (drahá) výměna všeho. Copak si kvůli utrženému knoflíku půjdete hned kupovat nový kabát?!

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan Šorm st. dne 7. 12. 2021

Ve svém „závěrečném ohlédnutí za deseti lety práce kontrolní komise” její předsedkyně nesprávně píše, že „prvních pět let pracovala KK zcela zdarma”. Pravdou ale je, že shromáždění 30. 11. 2016 schválilo vyplacení odměny členům KK za léta 2011 až 2016 ve výši 36 000 Kč/člen. Celkem bylo vyplaceno 3 x 36 = 108 tis. Kč. Proč nebyla odměna vyplacena i čtvrtému členu původní komise p. Slezákovi, jsem se u výboru marně snažil zjistit.

Na tomto shromáždění si pak výbor a komise vložili do stanov nové právo na svou pravidelnou měsíční odměnu min. 2 000 Kč na člena (část III čl. 1 odst. 8). Ano, to jsou ty změny stanov, na kterých KK, jak píše, „spolupracovala” 🙁

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , ,