Milan Šorm st. dne 5. 3. 2013

Před více jak 2 týdny požádala moje manželka předsedu výboru o zveřejnění své odpovědi na dopis právního zástupce SVJ na stejných nástěnkách, kde byl tento jeho dopis umístěn. O této své žádosti zároveň informovala i předsedkyni kontrolní komise.

Jak už se v našem SVJ stalo špatným zvykem, na tuto její žádost dodnes nikdo z výboru ani kontrolní komise nijak nereagoval.

Proč nesměla být její odpověď zveřejněna? Takto si výbor představuje diskuzi?

 

Odkazy:

 

Štítky: , , , , ,

Milan Šorm st. dne 19. 2. 2013

Po posledním shromáždění členů, kde moje manželka odmítla dát svůj souhlas se stavebními úpravami při revitalizaci našeho domu, došlo k téměř absurdní situaci – výbor po potvrzení důvěry od přítomných členů si nechal členy odhlasovat usnesení o „zahájení kroků k zateplení domu a nahrazení stávajících balkónů za nové, plechové“ a i když moje žena hned začátkem prosince navrhla podmínky, za kterých svůj souhlas dá, výbor na její návrhy nereaguje a z jeho zápisů z jednání vyplývá, že bude postupovat výhradně tímto směrem (byť pro tuto změnu obsahu revitalizace nemá dosud členy schválený mandát).

Jinými slovy – o možnostech souhlasu se schváleným způsobem revitalizace výbor jednat nebude, ale „kroky“ směrem k zatím neschválenému způsobu dělat hodlá!

Zkusím se proto podívat na uvedený problém náhrady balkónů za ocelové balkóny (nebo naopak betonové lodžie) z jiného úhlu. Nebudu řešit otázku technickou (budoucí opravy apod.), ani uživatelskou (velikost, zasklení atd.), ale jen čistě ekonomickou, a to jenom z pohledu plateb do fondu dlouhodobé zálohy na opravy a investice (DZOI) – běžně nazývaném fond oprav.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , ,

Vážení vlastníci,

jako bývalý předseda výboru SVJ se musím ohradit k některým tvrzením, která uvádí p. Zdeněk Kubiš ve svém otevřeném dopisu zaslaném mé matce pí. Haně Šormové a její rodině.

Přečtěte si více informací »

Štítky: ,

Hana Šormová dne 10. 2. 2013

Výbor SVJ nijak nereaguje ani na mou žádost o předložení usnesení ohledně chystané revitalizace na shromáždění členů, ani na má upozornění ohledně omylů a lží v zápise z posledního shromáždění (na svou žádost o zveřejnění opraveného zápisu jsem již tradičně nedostala od výboru žádnou odpověď). O dalším postupu výboru tak mohu usuzovat pouze z jeho zveřejněného zápisu z jednání (21. 1. 2013).

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , ,

Hana Šormová dne 29. 12. 2012

V posledním svém zápise výbor uvádí, že „dopis ze dne 15. 12. 2012, v němž paní Šormová napadá zápis ze shromáždění, byl předán právnímu zástupci SVJ, který paní Šormové odpoví“. K tomuto se musím vyjádřit, protože zápis „nenapadám“, ale pouze upozorňuji na chyby a nepravdy v něm uvedené. Dále nechápu, proč tyto zjevné chyby má řešit právník.

Proč právník, který pracuje pro naše SVJ, už na shromáždění, které trvalo 3 hodiny, nereagoval na připomínky členů ohledně zákonného postupu při stanovení způsobu financování 2. etapy revitalizace?Proč si to (pokud to neznal) nezjistil aspoň po schůzi a nechal výbor po dvou týdnech vydat zápis ze shromáždění s jasnými omyly? Proč tři týdny po shromáždění seděl právník SVJ další dvě hodiny na schůzi výboru a ani zde nereagoval na chyby v zápise, na které jsem výbor ve svém dopise upozornila? Proč má vůbec psát odpověď na moje upozornění právník? Jen proto, aby svou dlouhou a vyhýbavou odpovědí (jak je obvykle u právníků zvykem) zamlžil to, že mám pravdu?

Kolik hodin budeme ještě právníkovi platit, než se konečně on nebo někdo z výboru podívají do zákona nebo do stanov SVJ? Vždyť jsem to zvládla i já během několika minut a právnička na družstvu, která se v této problematice denně pohybuje, mi to hned potvrdila (a zadarmo – tedy v ceně, kterou si naše SVJ stejně paušálně platí). Náš právník byl 3 hodiny na shromáždění, 2 hodiny na výboru a ještě bude psát v kanceláři odpověď – to vše za 1 200 Kč za každou započatou hodiny (+ cestovní náklady)!

Když už si nikdo z výboru nedokáže ani po mém upozornění sám přečíst v zákoně nebo stanovách SVJ, jaký je správný postup, mohl se aspoň pan předseda zeptat svých známých správců a předsedů SVJ, které pozval na shromáždění, jak se o těchto otázkách hlasuje v jejich domech. To by ale svých známostí musel využít ve prospěch SVJ – ne jen k očerňování mé rodiny. Mohl tak ale ušetřit svůj čas a naše společné peníze za zbytečné rady právníka.

Na dvojí zbytečné placení právních porad (jednou je máme již paušálně zaplaceny v rámci správy u Průkopníku a znovu je zbytečně platíme právníkovi SVJ) jsme už spolu s manželem upozorňovali ve svém dopise kontrolní komisi dne 24. 10. 2012 (tento dopis jsme spolu s odpovědí kontrolní komise zaslali všem členům SVJ). Kontrolní komise naše upozornění naprosto ignorovala, a tak umožnila další pokračování tohoto zbytečného vynakládání společných prostředků. Budou to ignorovat i členové?

Jak dlouho ještě členové strpí takovéto plýtvání našimi penězi?

Štítky: , , , , ,

Hana Šormová dne 24. 12. 2012

V posledním svém zápise výbor tvrdí, že kvůli nezískání mého souhlasu s revitalizací nelze realizovat výměnu balkónů za lodžie. Ano, svůj souhlas jsem zatím nemohla dát (i když i já chci vyměnit balkón za lodžii), protože na mé požadavky, kterými jsem podmínila svůj souhlas (a které jsem všem členům i výboru písemně oznámila), dosud výbor nijak nereagoval.

S přijetím mých požadavků, které zvyšují průhlednost a kontrolovatelnost 2. etapy revitalizace, nemohou mít podle mne členové problém. Pokud výbor chce ve své práci postupovat čestně a poctivě, může s nimi rovněž souhlasit, pokud ovšem takto postupovat nechce, bude se jejich přijetí pochopitelně snažit zabránit! Třeba i za cenu výměny balkónů za balkóny. To si snad členové přejí?

V zápise dále výbor píše, že bude postupovat podle rozhodnutí vlastníků na posledním shromáždění. Ano, to je pravda – výbor musí postupovat podle rozhodnutí vlastníků. Protože ale jediným platným usnesením shromáždění ohledně obsahu revitalizace je jeho lednové rozhodnutí o realizaci 2. etapy revitalizace formou výměny balkónů za lodžie, výbor musí postupovat jedině v tomto směru – tedy jednat se mnou o mých požadavcích a následně svolat shromáždění, které rozhodne, zda tyto požadavky přijme, nebo zda pověří výbor hledáním jiné varianty revitalizace.

  • Výbor se mnou ale dosud nejednal. Který z mých požadavků je pro výbor nepřijatelný?
  • Proč chce výbor tak usilovně měnit balkóny za balkóny, i když k tomu nemá žádné platné pověření od členů?
  • Proč výbor nyní tak tlačí na můj souhlas (7 měsíců mne přitom zcela ignorovali)?
  • Proč výbor podle jeho slov ukončil získávání souhlasů vlastníků bytů, když stejně nemůže nyní nic dělat, protože nemá souhlas vlastníků pozemků?

Tyto otázky by měly všechny členy zajímat a členové by měli na ně požadovat od výboru odpovědi.

Štítky: , , ,

Vážení vlastníci,

na žádost pí. Hany Šormové zveřejňuji její dopis, který poslala dnes předsedovi výboru SVJ jako svou reakci na zveřejněný zápis ze shromáždění.

Z tohoto dopisu vyplývá, že usnesení o výměně balkónů za nové (plechové) nebylo na shromáždění přijato. Zůstává tedy jediná možnost dalšího postupu – svolat shromáždění, které přijme buď usnesení navrhovaná paní Šormovou (viz její dopis – stačí nadpoloviční většina z přítomných), což umožní realizovat plánované lodžie, nebo přijme zákonem požadovanou většinou (75 % hlasů všech členů) usnesení o výměně balkónů za nové, plechové.

Milan Šorm ml.

Odkazy z dopisu (pro rychlé přečtení):

 

Štítky: , , , , , ,

Vzhledem k tomu, že dopis mé matky byl již zveřejněn na nástěnkách společenství SVJ dne 13. 12. 2012, přikládám text tohoto dopisu pí. Hany Šormové výboru SVJ s návrhem usnesení pro shromáždění SVJ, který zachycuje podle mne pro všechny členy přijatelná usnesení, která napomohou zvýšit úroveň kontroly celého průběhu revitalizace a současně sníží úroveň osobních invektiv v rámci domu. Přijetí těchto tří usnesení umožní otevřít cestu k vybudování lodžií, což je (jak doufám) přání nejen mé, ale i ostatních vlastníků v domě.

Nenechme si vnutit balkony od výboru SVJ, když většina z nás chce lodžie.

Milan Šorm ml.

Štítky: , , ,

Hana Šormová dne 4. 12. 2012

členové
Společenství vlastníků jednotek domu Štouračova 17, 19, 21
Štouračova 19, 635 00 Brno

Vážení vlastníci,

po mém sdělení, že tomuto výboru a kontrolní komisi svůj souhlas se stavebními úpravami nedám, výbor nechal shromáždění hlasovat o své důvěře. Protože výbor v tomto hlasování získal důvěru výrazné většiny přítomných členů, chci tento názor členů SVJ respektovat.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan Šorm st. dne 2. 12. 2012

Protože na posledním shromáždění zaznělo lživé tvrzení člena kontrolní komise o „špatném zastupování slečny Fencíkové panem Šormem st. na shromáždění 26.1.“ a protože snaha sl. Fencíkové o vysvětlení svého vztahu k naší rodině byla znevažována posměšnými pokřiky a tleskáním ze strany dalších členů kontrolní komise a výboru, pokusím se okolnosti tohoto našeho „vztahu“ vysvětlit.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , , ,