Milan a Hana Šormovi dne 20. 11. 2021

V zápise č. 63 ze schůze výboru dne 1. 11. 2021 se v závěru píše: „další vlna nepovolených výlepů na nástěnkách SVJ”, „provokace všem dobře známé organizované skupiny”, „poškozování vyvěšených informací”. Výbor dále vyzývá, aby „SVJ vůči škůdcům postupovalo uvážlivě”, a slibuje, že „zajistí, aby do budoucna tato skupina nemohla využívat společný majetek SVJ pro své soukromé (nekalé) účely”.

O problematice nástěnek v domě jsme už dříve psali – jednu si výbor zcela přivlastnil pro sebe a na druhé trvale obsadil většinu plochy. Pro možnost umístění informací od členů SVJ tak zůstalo místo na sotva dva listy A4.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm st. dne 19. 11. 2021

V zápise č. 63 ze schůze výboru dne 1. 11. 2021 odstavec o ukončení mandátu kontrolní komise končí větou: „hrozí, že tento důležitý orgán padne do nepravých rukou, které se po něm chtivě natahují”.

To je pravděpodobně narážka na to, že jsme se já a další dva členové SVJ přihlásili jako jedna z kandidujících trojic na členy nové kontrolní komise (proč o naší kandidatuře výbor členy dosud neinformoval?).

V našem dopise členům jsme jasně zdůraznili, že svou kontrolní činnost budeme provádět bez nároku na pravidelnou měsíční odměnu, jako je to běžné u kontrolní komise v jiných SVJ. Za co předchozí členové KK (asi podle výboru ty pravé ruce) pobrali statisíce, my chceme „chtivě” dělat zadarmo.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm st. dne 31. 10. 2021

V listopadu končí funkční období kontrolní komise. Předpokládáme, že její dosavadní členové v čele s předsedkyní p. Hanzíkovou budou usilovat o své znovuzvolení (zvoleni 2011 a znovu 2016).

Protože si myslíme, že zde nebydlící členové výboru nebudou stávajícími členy KK dostatečně kontrolováni, přihlásili jsme se výboru jako jedna z kandidujících trojic na členy nové kontrolní komise. Oznamujeme to tímto i všem členům, aby nemohlo opět dojít k tomu, že předsedkyně KK p. Hanzíková bude obcházet členy s vymyšleným tvrzením „že to nikdo jiný nechce dělat”, jako tomu bylo u voleb náhradníků výboru letos na jaře.

Svůj dopis členům jsme se snažili zveřejnit na nástěnce již 20. 10. 2021, ale někteří členové výboru a kontrolní komise jej soustavně strhávali 🙁

Očekávali bychom, že výbor vyzve zájemce o práci v kontrolní komisi a zveřejní na „své” nástěnce případné kandidující trojice. Místo toho zatím členové výboru opakovaně likvidují náš dopis. Proč?

Ing. Milan Šorm,  Zdeňka Bátková,  RNDr. Mgr. Gracian Tejral, Ph.D.

 

Příloha:

 

Štítky:

Milan Šorm st. dne 22. 10. 2021

Ve své zprávě o činnosti za uplynulý rok zdůrazňuje kontrolní komise, že šlo o činnost „v bodech A až F nad rámec povinností KK”. Škoda, že komise neuvádí nějaké činnosti v rámci svých povinností – jiné body totiž její zpráva neobsahuje 🙁

Komise podle mne nemá nahrazovat výbor (bod B – stanovy, domovní řád, bod B – volby), nemá ani nahrazovat správce domu (bod A – opravy apod.). To je jejich práce a za ni jsou výbor i správce placeni. Členové komise samozřejmě mohou vystupovat i jako běžní členové SVJ, tj. podobně jako oni mohou předkládat návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství (viz část II čl. 5 odst. 1c stanov).

Je mi už trapné opět připomínat, že některé své „činnosti” (bod A) komise provedla až po mém upozornění, což dělala již v minulosti, nicméně je následně klidně přijala za své vlastní.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm st. dne 21. 10. 2021

V zápise č. 62 ze schůze výboru dne 1. 9. 2021 se píše, že „Naše domy v současné době bohužel nejsou v příliš dobrém stavu. To je od předsedy výboru překvapivé tvrzení, neboť ve svém odstupujícím dopise na konci roku 2018 tvrdil o začátcích práce nového výboru (duben 2012): „V den našeho zvolení jsme řekli, že jediným cílem činnosti nového výboru bude zajistit a realizovat revitalizaci domů našeho společenství.”. Výsledky práce výboru pak zhodnotil slovy: „Dnes můžeme konstatovat, že jsme vytyčený úkol a také mnoho dalších, které v průběhu našeho působení ve výboru SVJ vyvstaly, zvládli se ctí.”.

Jak to tedy je? I když revitalizaci domu výbor zvládl se ctí, tak nyní (za pouhé 3 roky!)  není dům v příliš dobrém stavu? To je opravdu zvláštní.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm st. dne 20. 10. 2021

V zápise č. 62 ze schůze výboru dne 1. 9. 2021 odstavec „Ochrana SVJ proti útokům zevnitř” končí větou: „SVJ bude schopno slušné lidi účinně chránit před útoky této organizované skupiny”.

Do této „organizované skupiny” jsou jmenovitě zařazeni ti členové SVJ, kteří podali žalobu na neplatnost rozhodnutí shromáždění o volbě náhradníků výboru. Mezi nimi i já, má žena a můj starší syn.

Nevím, čím nebo jak útočím na slušné lidi, nevím tedy ani, jak je bude SVJ před těmito mně neznámými mými útoky chránit (to zápis nijak nespecifikuje, pouze zastřeně vyhrožuje). Co ale vím určitě, je, kdo a jak tuto skupinu zorganizoval?

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan a Hana Šormovi dne 19. 10. 2021

Podle názoru žalobců výborem oznámené přijetí usnesení ze dne 15. 4. 2021 o náhradnících výboru je neplatné, protože je v rozporu s platnými stanovami SVJ (porušení práva být volen a práva na informace o hlasování). Žalobci o tom neprodleně informovali jak kontrolní komisi, tak 19. 4. 2021 požádali výbor, aby pozastavil platnost přijatého usnesení do přijetí nového v téže věci již se všemi stanovami požadovanými náležitostmi. O všech těchto skutečnostech zároveň informovali osobním dopisem i členy SVJ. Protože výbor ve stanoveném termínu nic neučinil, museli se žalobci dne 4. 5. 2021 obrátit na soud.

Žalobci napadli organizaci hlasování, jak ji v rozporu se stanovami provedl výbor, nikoliv „rozhodování naprosté většiny členů SVJ”, jak se píše v zápise č. 62 ze schůze výboru dne 1. 9. 2021.

Výbor chtěl za každou cenu prosadit kandidáty, které si sám vybral, bez ohledu na regulérnost organizace tohoto hlasování.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Hana Šormová dne 18. 10. 2021

Ve svých prohlášeních o „zablokování stavby betonových lodžií” přehazují členové bývalého výboru SVJ vlastní neschopnost na druhé, mj. i na mne:

  • výbor neměl v r. 2012 souhlas vlastníků pozemků se stavbou, tak se to klasicky snažil „hodit“ na jiné,
  • výbor nikdy se mnou nejednal, pouze mi diktoval, na shromáždění mně nedovolil ani promluvit,
  • můj souhlas se stavbou lodžií výbor vůbec nepotřeboval, protože od ledna 2013 to již nový stavební zákon nevyžadoval (postačující souhlas ¾ většiny všech vlastníků bytů s náhradou balkonů za betonové už zajistil předchozí výbor, jejich náhrada opět za plechové se schválila až v říjnu 2013),
  • od 1. 1. 2014 stačil podle nového občanského zákona dokonce souhlas jen prosté většiny přítomných na shromáždění (stavba začala až v létě 2014).

Nic z toho výbor nevyužil, takže buď byl neschopný, nebo betonové lodžie prostě nechtěl (všichni jeho členové je již totiž měli).

Podrobnosti lze najít v mém předchozím článku z prosince 2014 – Byl tento výsledek revitalizace domu nutný?

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , ,

Milan a Hana Šormovi dne 17. 10. 2021

Letos na jaře se náš dům objevil v celostátních médiích (Blesk – rubrika regiony-brno-brnane), zároveň do schránek obyvatel domu někdo naházel letáčky s heslem „Nevolím hady, nevolím Š.!”. Řada obyvatel domu tak s překvapením zjistila, že v našem domě se chovají hadi. Na nástěnce domu se od té doby čas od času objevují upozornění na webové stránky (Hadi v paneláku), které někdo (výbor?) okamžitě odstraňuje. Výbor se k tomu oficiálně nikdy nevyjádřil a celá záležitost kolem chovu hadů je ze strany výboru pečlivě utajovaná, nicméně je zřejmé, že jde o chov hadů v pronajatém nebytovém prostoru našeho domu.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan a Hana Šormovi dne 16. 10. 2021

Výbor opakovaně vyvěsil na nástěnce své prohlášení, že „nástěnka je určena výhradně pro oficiální sdělení výboru SVJ a kontrolní komise SVJ”. Kde si mohou sdělovat informace členové, ale výbor neuvádí – druhá nástěnka je trvale téměř celá zaplněná rovněž informacemi výboru (domovní řád, úklid, požární informace apod.).

Zásadní „oficiální sdělení výboru” se na „jejich” nástěnce loni ani letos neobjevila:

  • informace o chystaném odstoupení z funkcí některých nedávno zvolených členů výboru
  • výzva pro zájemce z řad členů SVJ o práci ve výboru
  • informace o volbě náhradníků výboru
  • změna předsedy výboru (leden 2021!)
  • odstupující dopisy členů výboru (červen 2021!)

Staré lži a pomluvy ale na „jejich” nástěnku patří – to je přece oficiální politika výboru!

Dnes tito podle nás podloudně a neregulérně zvolení přivandrovalci pomlouvají a špiní nás, protože jsme narušili jejich plány.
Do koho se pustí zítra?
Jak dlouho si to obyvatelé domu nechají líbit?

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,