Milan Šorm st. dne 12. 5. 2022

Začátkem května obdržel jeden z obyvatel našeho domu od právního zástupce SVJ výzvu k nevstupování na balkon a k součinnosti s odstraněním konstrukce, ve které je mu vytýkáno, že na svém balkóně „neoprávněně zbudoval konstrukci, čímž zasáhl do práv duševního vlastnictví na ochranu vzhledu domu a potenciálně ohrozil život a zdraví svůj a dalších osob”. Výzva obsahuje i informace o dalších krocích výboru SVJ (zadání posudků ohledně možnosti odstranění neoprávněné konstrukce a zjištění případného poškození statiky balkónu).

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm st. dne 20. 3. 2022

Výborem zveřejněná cena vánoční opravy pojistek ve 3. patře vchodu 19 potvrdila mnou uváděnou cenu opravy jističů a vedení k nim, které způsobují výpadky elektřiny (8 x 6 tis. + přísluš. + revize odpovídá cca 70 tis. Kč, jak jsem už psal). Výbor ovšem evidentně preferuje cestu kompletní výměny všeho (tedy i toho funkčního – např. rozvaděče, v případě svislého el. vedení dokonce výměnu toho lepšího, než dostaneme).

Protože opravy jističů a vedení k nim, ke kterým není potřeba usnesení shromáždění, výbor dodnes nerealizoval, je jasné, že se chystá na tzv. „velkou ránu”, jak jsem psal ve svém článku Využitá příležitost, kde jsem se snažil popsat, jaký je běžný postup výboru (pokud ovšem bere ohled na přání členů společenství). Těmito ohledy bohužel náš výbor rozhodně netrpí, takže kromě vyčerpání našich úspor (cca 5 mil. Kč) lze očekávat i snahu výboru o naše mnohaleté zadlužení.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan a Hana Šormovi dne 15. 3. 2022

Členové výboru nejprve strhávali z nástěnky všechny informace od jedněch členů SVJ pro ostatní členy (viz náš říjnový článek). Potom sebrali všechny volné špendlíky a poté, co členové použili své vlastní, tak je prostě ukradli. To ovšem předsedovi výboru nestačilo, takže nejprve poškodil vyvěšené informace o úklidu i domovní řád a posléze odstranil i samotné nástěnky.

Nyní výbor instaloval jakési uzamykatelné nástěnky – nejspíše proto, aby na ně členové nemohli žádné informace dávat. Jako důvod pořízení nových nástěnek uvedl výbor poškozování těch původních. Prostě standardní chování našeho výboru – nejdříve způsobím problém, poté začnu křičet, že to udělal někdo jiný, a pak proti němu přijmu „opatření (minimálně začnu hrozit právníky).

Kdybychom netušili, že výboru jde pouze o zamezení komunikace mezi členy společenství, mohli bychom si klidně myslet, že ty původní nástěnky prostě ukradl. Ale možná se mýlíme, nástěnky zůstaly v majetku SVJ a předseda je pouze přemístil ke svým hadům na sledování stavu zásob krmiva či přírůstku v našem domě chovaných hadů.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm st. dne 24. 1. 2022

Od posledního vánočního výpadku elektřiny uběhnul už měsíc a vzhledem k nečinnosti výboru už mohu s velkou jistotou odpovědět na otázku, kterou jsem položil na konci svého předchozího článku – poruchy elektroinstalace nebudou pro výbor příležitostí napravit svou předchozí nečinnost, ale budou příležitostí konečně prosadit předraženou kompletní výměnu elektroinstalace a další pouze výborem zvolené opravy a úpravy (a z toho pro výbor plynoucí možnosti a výhody).

Co mne k takové odpovědi vede? Opravy ohledně jističů a vedení k nim, které způsobují výpadky a ke kterým výbor nepotřebuje usnesení shromáždění (pro jeden vchod za cca 70 tis. Kč), výbor během ledna nerealizoval. A to výbor 26. 12. 2021 na nástěnce tvrdil: „Rekonstrukce elektrické instalace je proto absolutní prioritou a musí proběhnout bezodkladně”. Bezodkladně nic neproběhlo, takže se zřejmě výbor chystá na něco mnohem „většího (nutná delší příprava).

Přečtěte si více informací »

Štítky: ,

O vánočních svátcích zažili obyvatelé vchodu č. 19 další tentokrát téměř celodenní výpadek elektřiny (předchozí nastal o pár dnů dříve). Řešení těchto opakujících se výpadků je zřejmé – výměna starých bytových jističů a starého hliníkového vedení od stoupačkové svorkovnice k bytovému jističi a dále k elektroměru. K tomu přidat i výměnu jističů elektřiny ze společných prostor. Pak bude rázem po výpadcích.

Výbor to už dávno ví (viz jeho zmínky na posledním řádném shromáždění v r. 2019 o problémech s revizemi elektroinstalace, které jej na to opakovaně upozorňují), ale stále jen mluví o revitalizaci elektroinstalace (naposled ve svém plánu oprav), nic konkrétního však pro to nedělá. Je to typický příklad zanedbané údržby, kdy se nevyhovující (poměrně levné) součástky nevyměňují, zařízení se nechá postupně chátrat, načež následuje kompletní (drahá) výměna všeho. Copak si kvůli utrženému knoflíku půjdete hned kupovat nový kabát?!

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan Šorm st. dne 7. 12. 2021

Ve svém „závěrečném ohlédnutí za deseti lety práce kontrolní komise” její předsedkyně nesprávně píše, že „prvních pět let pracovala KK zcela zdarma”. Pravdou ale je, že shromáždění 30. 11. 2016 schválilo vyplacení odměny členům KK za léta 2011 až 2016 ve výši 36 000 Kč/člen. Celkem bylo vyplaceno 3 x 36 = 108 tis. Kč. Proč nebyla odměna vyplacena i čtvrtému členu původní komise p. Slezákovi, jsem se u výboru marně snažil zjistit.

Na tomto shromáždění si pak výbor a komise vložili do stanov nové právo na svou pravidelnou měsíční odměnu min. 2 000 Kč na člena (část III čl. 1 odst. 8). Ano, to jsou ty změny stanov, na kterých KK, jak píše, „spolupracovala” 🙁

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , ,

Milan a Hana Šormovi dne 20. 11. 2021

V zápise č. 63 ze schůze výboru dne 1. 11. 2021 se v závěru píše: „další vlna nepovolených výlepů na nástěnkách SVJ”, „provokace všem dobře známé organizované skupiny”, „poškozování vyvěšených informací”. Výbor dále vyzývá, aby „SVJ vůči škůdcům postupovalo uvážlivě”, a slibuje, že „zajistí, aby do budoucna tato skupina nemohla využívat společný majetek SVJ pro své soukromé (nekalé) účely”.

O problematice nástěnek v domě jsme už dříve psali – jednu si výbor zcela přivlastnil pro sebe a na druhé trvale obsadil většinu plochy. Pro možnost umístění informací od členů SVJ tak zůstalo místo na sotva dva listy A4.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm st. dne 19. 11. 2021

V zápise č. 63 ze schůze výboru dne 1. 11. 2021 odstavec o ukončení mandátu kontrolní komise končí větou: „hrozí, že tento důležitý orgán padne do nepravých rukou, které se po něm chtivě natahují”.

To je pravděpodobně narážka na to, že jsme se já a další dva členové SVJ přihlásili jako jedna z kandidujících trojic na členy nové kontrolní komise (proč o naší kandidatuře výbor členy dosud neinformoval?).

V našem dopise členům jsme jasně zdůraznili, že svou kontrolní činnost budeme provádět bez nároku na pravidelnou měsíční odměnu, jako je to běžné u kontrolní komise v jiných SVJ. Za co předchozí členové KK (asi podle výboru ty pravé ruce) pobrali statisíce, my chceme „chtivě” dělat zadarmo.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm st. dne 31. 10. 2021

V listopadu končí funkční období kontrolní komise. Předpokládáme, že její dosavadní členové v čele s předsedkyní p. Hanzíkovou budou usilovat o své znovuzvolení (zvoleni 2011 a znovu 2016).

Protože si myslíme, že zde nebydlící členové výboru nebudou stávajícími členy KK dostatečně kontrolováni, přihlásili jsme se výboru jako jedna z kandidujících trojic na členy nové kontrolní komise. Oznamujeme to tímto i všem členům, aby nemohlo opět dojít k tomu, že předsedkyně KK p. Hanzíková bude obcházet členy s vymyšleným tvrzením „že to nikdo jiný nechce dělat”, jako tomu bylo u voleb náhradníků výboru letos na jaře.

Svůj dopis členům jsme se snažili zveřejnit na nástěnce již 20. 10. 2021, ale někteří členové výboru a kontrolní komise jej soustavně strhávali 🙁

Očekávali bychom, že výbor vyzve zájemce o práci v kontrolní komisi a zveřejní na „své” nástěnce případné kandidující trojice. Místo toho zatím členové výboru opakovaně likvidují náš dopis. Proč?

Ing. Milan Šorm,  Zdeňka Bátková,  RNDr. Mgr. Gracian Tejral, Ph.D.

 

Příloha:

 

Štítky:

Milan Šorm st. dne 22. 10. 2021

Ve své zprávě o činnosti za uplynulý rok zdůrazňuje kontrolní komise, že šlo o činnost „v bodech A až F nad rámec povinností KK”. Škoda, že komise neuvádí nějaké činnosti v rámci svých povinností – jiné body totiž její zpráva neobsahuje 🙁

Komise podle mne nemá nahrazovat výbor (bod B – stanovy, domovní řád, bod B – volby), nemá ani nahrazovat správce domu (bod A – opravy apod.). To je jejich práce a za ni jsou výbor i správce placeni. Členové komise samozřejmě mohou vystupovat i jako běžní členové SVJ, tj. podobně jako oni mohou předkládat návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství (viz část II čl. 5 odst. 1c stanov).

Je mi už trapné opět připomínat, že některé své „činnosti” (bod A) komise provedla až po mém upozornění, což dělala již v minulosti, nicméně je následně klidně přijala za své vlastní.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,