Milan Šorm st. dne 21. 10. 2021

V zápise č. 62 ze schůze výboru dne 1. 9. 2021 se píše, že „Naše domy v současné době bohužel nejsou v příliš dobrém stavu. To je od předsedy výboru překvapivé tvrzení, neboť ve svém odstupujícím dopise na konci roku 2018 tvrdil o začátcích práce nového výboru (duben 2012): „V den našeho zvolení jsme řekli, že jediným cílem činnosti nového výboru bude zajistit a realizovat revitalizaci domů našeho společenství.”. Výsledky práce výboru pak zhodnotil slovy: „Dnes můžeme konstatovat, že jsme vytyčený úkol a také mnoho dalších, které v průběhu našeho působení ve výboru SVJ vyvstaly, zvládli se ctí.”.

Jak to tedy je? I když revitalizaci domu výbor zvládl se ctí, tak nyní (za pouhé 3 roky!)  není dům v příliš dobrém stavu? To je opravdu zvláštní.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan Šorm st. dne 20. 10. 2021

V zápise č. 62 ze schůze výboru dne 1. 9. 2021 odstavec „Ochrana SVJ proti útokům zevnitř” končí větou: „SVJ bude schopno slušné lidi účinně chránit před útoky této organizované skupiny”.

Do této „organizované skupiny” jsou jmenovitě zařazeni ti členové SVJ, kteří podali žalobu na neplatnost rozhodnutí shromáždění o volbě náhradníků výboru. Mezi nimi i já, má žena a můj starší syn.

Nevím, čím nebo jak útočím na slušné lidi, nevím tedy ani, jak je bude SVJ před těmito mně neznámými mými útoky chránit (to zápis nijak nespecifikuje, pouze zastřeně vyhrožuje). Co ale vím určitě, je, kdo a jak tuto skupinu zorganizoval?

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , ,

Milan a Hana Šormovi dne 19. 10. 2021

Podle názoru žalobců výborem oznámené přijetí usnesení ze dne 15. 4. 2021 o náhradnících výboru je neplatné, protože je v rozporu s platnými stanovami SVJ (porušení práva být volen a práva na informace o hlasování). Žalobci o tom neprodleně informovali jak kontrolní komisi, tak 19. 4. 2021 požádali výbor, aby pozastavil platnost přijatého usnesení do přijetí nového v téže věci již se všemi stanovami požadovanými náležitostmi. O všech těchto skutečnostech zároveň informovali osobním dopisem i členy SVJ. Protože výbor ve stanoveném termínu nic neučinil, museli se žalobci dne 4. 5. 2021 obrátit na soud.

Žalobci napadli organizaci hlasování, jak ji v rozporu se stanovami provedl výbor, nikoliv „rozhodování naprosté většiny členů SVJ”, jak se píše v zápise č. 62 ze schůze výboru dne 1. 9. 2021.

Výbor chtěl za každou cenu prosadit kandidáty, které si sám vybral, bez ohledu na regulérnost organizace tohoto hlasování.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Hana Šormová dne 18. 10. 2021

Ve svých prohlášeních o „zablokování stavby betonových lodžií” přehazují členové bývalého výboru SVJ vlastní neschopnost na druhé, mj. i na mne:

  • výbor neměl v r. 2012 souhlas vlastníků pozemků se stavbou, tak se to klasicky snažil „hodit“ na jiné,
  • výbor nikdy se mnou nejednal, pouze mi diktoval, na shromáždění mně nedovolil ani promluvit,
  • můj souhlas se stavbou lodžií výbor vůbec nepotřeboval, protože od ledna 2013 to již nový stavební zákon nevyžadoval (postačující souhlas ¾ většiny všech vlastníků bytů s náhradou balkonů za betonové už zajistil předchozí výbor, jejich náhrada opět za plechové se schválila až v říjnu 2013),
  • od 1. 1. 2014 stačil podle nového občanského zákona dokonce souhlas jen prosté většiny přítomných na shromáždění (stavba začala až v létě 2014).

Nic z toho výbor nevyužil, takže buď byl neschopný, nebo betonové lodžie prostě nechtěl (všichni jeho členové je již totiž měli).

Podrobnosti lze najít v mém předchozím článku z prosince 2014 – Byl tento výsledek revitalizace domu nutný?

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , ,

Milan a Hana Šormovi dne 17. 10. 2021

Letos na jaře se náš dům objevil v celostátních médiích (Blesk – rubrika regiony-brno-brnane), zároveň do schránek obyvatel domu někdo naházel letáčky s heslem „Nevolím hady, nevolím Š.!”. Řada obyvatel domu tak s překvapením zjistila, že v našem domě se chovají hadi. Na nástěnce domu se od té doby čas od času objevují upozornění na webové stránky (Hadi v paneláku), které někdo (výbor?) okamžitě odstraňuje. Výbor se k tomu oficiálně nikdy nevyjádřil a celá záležitost kolem chovu hadů je ze strany výboru pečlivě utajovaná, nicméně je zřejmé, že jde o chov hadů v pronajatém nebytovém prostoru našeho domu.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Milan a Hana Šormovi dne 16. 10. 2021

Výbor opakovaně vyvěsil na nástěnce své prohlášení, že „nástěnka je určena výhradně pro oficiální sdělení výboru SVJ a kontrolní komise SVJ”. Kde si mohou sdělovat informace členové, ale výbor neuvádí – druhá nástěnka je trvale téměř celá zaplněná rovněž informacemi výboru (domovní řád, úklid, požární informace apod.).

Zásadní „oficiální sdělení výboru” se na „jejich” nástěnce loni ani letos neobjevila:

  • informace o chystaném odstoupení z funkcí některých nedávno zvolených členů výboru
  • výzva pro zájemce z řad členů SVJ o práci ve výboru
  • informace o volbě náhradníků výboru
  • změna předsedy výboru (leden 2021!)
  • odstupující dopisy členů výboru (červen 2021!)

Staré lži a pomluvy ale na „jejich” nástěnku patří – to je přece oficiální politika výboru!

Dnes tito podle nás podloudně a neregulérně zvolení přivandrovalci pomlouvají a špiní nás, protože jsme narušili jejich plány.
Do koho se pustí zítra?
Jak dlouho si to obyvatelé domu nechají líbit?

Přečtěte si více informací »

Štítky: , ,

Hana Šormová dne 18. 12. 2014

Revitalizace domu je téměř u konce. Zateplení vnější obálky budovy je provedeno, balkony osazeny (čeká je už jen kolaudace). Zbývá zateplení stropu přízemí – tam se asi přesunou pracovníci zhotovitele na zimní období.

Obyvatelé domu museli 7 měsíců (od 9. 5. až do 12. 12.) snášet obtíže spojené se stavbou. Časem na to jistě zapomenou, ale všechny tyto prožité nepříjemnosti související s nezvyklou délkou stavby mohly být pro ně mnohem snesitelnější, kdyby dostali to, co si kdysi na počátku celé akce v roce 2011 v anketě zvolili – výměnu plechových balkonů za betonové (tzv. lodžie).

Výměna balkonů opět za plechové byla obyvatelům výborem vlastně vnucena, a to dokonce v době, kdy mohl výbor klidně realizovat původní záměr – výměnu plechových balkonů za betonové.

Jak je to možné? To se nyní pokusím vysvětlit.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , , , ,

Milan Šorm st. dne 9. 7. 2014

Jak už napsala moje manželka ve svém článku (viz http://www.stouracova.cz/2014/moje-tvrzeni-o-skutecnych-zamerech-vyboru-se-postupne-potvrzuji/), probíhá nyní realizovaná stavba bez stavebního povolení (na pouhé zateplení domu není potřeba). V zápise z jednání výboru 10. 3. 2014 se píše, že „bylo zažádáno o stanoviska u dotčených orgánů potřebná ke stavebnímu povolení“ a že „po získání všech potřebných dokumentů bude neprodleně zahájeno stavební řízení“. Zároveň výbor sděluje, že „bude vlastníky o průběhu stavebního řízení informovat“. Protože od té doby výbor žádné další informace o tom nesdělil, tak se zdá, že výbor stavebnímu úřadu žádný stavební záměr neoznámil, a žádné stavební řízení tak zahájeno nebylo (což potvrzují i informace ze stavebního úřadu).

Stavba byla sice 9. 5. 2014 zahájena (výbor to avizoval ve svém zápise ze 14. 4.), ale její prezentace i následný průběh ve mně (a možná nejen ve mně?) stále více vzbuzují určité pochyby a otázky, které se týkají zejména toho, co a dokdy se bude vlastně letos z plánované revitalizace domu realizovat?

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , ,

Ve svém předchozím článku o příčinách současné podoby revitalizace našeho domu jsem podrobně vysvětlila fakta a z nich odvozené úvahy, které mne dovedly k tvrzení, že výbor došel k závěru, že varianta „balkon za balkon“ nevyžaduje stavební povolení a její realizace bude rychlejší a snadnější, protože nebude potřeba jednat s vlastníky pozemků (a samozřejmě ani se mnou).

Aktuální situace 2. etapy revitalizace domu (začala od 9. května) potvrzuje toto mé tvrzení. Podle informací stavebního úřadu z 5. května (těsně před zahájením oznámené stavby) výbor SVJ dosud stavebnímu úřadu neoznámil žádný stavební záměr a nepožádal o žádné stavební povolení.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , , , ,

Milan Šorm st. dne 20. 2. 2014

Ve svém zápise z posledního shromáždění členů (12. 12. 2013) výbor opět potvrdil svou již zaběhanou praxi zveřejnit zápis co nejpozději, až většina zapomene, co se tam přesně stalo. Nyní byl zveřejněn až 31. 1. 2014, tj. 7 (!) týdnů po shromáždění. Proto se k němu pokusím doplnit ty skutečnosti, které výbor (podepsán je pod ním předseda a místopředsedkyně) zamlčel, případně zkreslil.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , , , , ,