Hana Šormová dne 18. 12. 2014

Revitalizace domu je téměř u konce. Zateplení vnější obálky budovy je provedeno, balkony osazeny (čeká je už jen kolaudace). Zbývá zateplení stropu přízemí – tam se asi přesunou pracovníci zhotovitele na zimní období.

Obyvatelé domu museli 7 měsíců (od 9. 5. až do 12. 12.) snášet obtíže spojené se stavbou. Časem na to jistě zapomenou, ale všechny tyto prožité nepříjemnosti související s nezvyklou délkou stavby mohly být pro ně mnohem snesitelnější, kdyby dostali to, co si kdysi na počátku celé akce v roce 2011 v anketě zvolili – výměnu plechových balkonů za betonové (tzv. lodžie).

Výměna balkonů opět za plechové byla obyvatelům výborem vlastně vnucena, a to dokonce v době, kdy mohl výbor klidně realizovat původní záměr – výměnu plechových balkonů za betonové.

Jak je to možné? To se nyní pokusím vysvětlit.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , , , ,

Milan Šorm st. dne 9. 7. 2014

Jak už napsala moje manželka ve svém článku (viz http://www.stouracova.cz/2014/moje-tvrzeni-o-skutecnych-zamerech-vyboru-se-postupne-potvrzuji/), probíhá nyní realizovaná stavba bez stavebního povolení (na pouhé zateplení domu není potřeba). V zápise z jednání výboru 10. 3. 2014 se píše, že „bylo zažádáno o stanoviska u dotčených orgánů potřebná ke stavebnímu povolení“ a že „po získání všech potřebných dokumentů bude neprodleně zahájeno stavební řízení“. Zároveň výbor sděluje, že „bude vlastníky o průběhu stavebního řízení informovat“. Protože od té doby výbor žádné další informace o tom nesdělil, tak se zdá, že výbor stavebnímu úřadu žádný stavební záměr neoznámil, a žádné stavební řízení tak zahájeno nebylo (což potvrzují i informace ze stavebního úřadu).

Stavba byla sice 9. 5. 2014 zahájena (výbor to avizoval ve svém zápise ze 14. 4.), ale její prezentace i následný průběh ve mně (a možná nejen ve mně?) stále více vzbuzují určité pochyby a otázky, které se týkají zejména toho, co a dokdy se bude vlastně letos z plánované revitalizace domu realizovat?

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , ,

Ve svém předchozím článku o příčinách současné podoby revitalizace našeho domu jsem podrobně vysvětlila fakta a z nich odvozené úvahy, které mne dovedly k tvrzení, že výbor došel k závěru, že varianta „balkon za balkon“ nevyžaduje stavební povolení a její realizace bude rychlejší a snadnější, protože nebude potřeba jednat s vlastníky pozemků (a samozřejmě ani se mnou).

Aktuální situace 2. etapy revitalizace domu (začala od 9. května) potvrzuje toto mé tvrzení. Podle informací stavebního úřadu z 5. května (těsně před zahájením oznámené stavby) výbor SVJ dosud stavebnímu úřadu neoznámil žádný stavební záměr a nepožádal o žádné stavební povolení.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , , , ,

Milan Šorm st. dne 20. 2. 2014

Ve svém zápise z posledního shromáždění členů (12. 12. 2013) výbor opět potvrdil svou již zaběhanou praxi zveřejnit zápis co nejpozději, až většina zapomene, co se tam přesně stalo. Nyní byl zveřejněn až 31. 1. 2014, tj. 7 (!) týdnů po shromáždění. Proto se k němu pokusím doplnit ty skutečnosti, které výbor (podepsán je pod ním předseda a místopředsedkyně) zamlčel, případně zkreslil.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , , , , ,

Milan Šorm st. dne 16. 12. 2013

Ve svém otevřeném dopise kontrolní komisi (viz http://www.stouracova.cz/2013/otevreny-dopis-kontrolni-komisi-ohledne-vyberoveho-rizeni-na-dodavatele-stavby/) jsem vyslovil své podezření z manipulace výběrového řízení na dodavatele stavby a ze snahy prosadit v něm předem vybranou firmu.

Žádal jsem KK, aby průběh provedeného výběrového řízení prověřila a se svými závěry seznámila členy na shromáždění 12. 12. 2013. Jak mohli přítomní členové slyšet a jak jsem už popsal ve svém komentáři k otevřenému dopisu (viz výše), předsedkyně KK přečetla jakési „právní stanovisko“, které se dané věci vůbec netýkalo (zdůvodňovalo právo výboru uzavírat smlouvy). Protože předsedkyně KK ani nepochopila, kdo jí tento otevřený dopis poslal, ani se nijak nezmínila o jeho obsahu, došel jsem k závěru, že můj dopis vůbec nečetla! Tomu tedy říkám kontrolní činnost.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , , , ,

Milan Šorm st. dne 10. 12. 2013

V posledních dnech dostávají vlastníci bytových jednotek v našem domě „Vyrozumění o podaném odvolání“ proti rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byly dodatečně povoleny stavební úpravy v bytě č. 10 a 11 v domě Štouračova 21. Toto odvolání podali všichni současní členové výboru (se svými manželkami), polovina členů kontrolní komise a avizovaný kandidát do výboru Z. Kubiš.

Uvedené stavební úpravy se týkají propojení dvou bytů ve vlastnictví mého staršího syna. Od doby, kdy moje manželka seznamovala jednotlivé vlastníky bytů v našem domě s tímto synovým stavebním záměrem, uplynul již více jak rok, takže pravděpodobně většina obyvatel domu netuší, o co v tomto případě jde. Protože jsem akce výboru, které směřovaly proti stavebnímu záměru mého syna, a tedy i vývoj celého „případu“ sledoval od samého začátku, pokusím se vysvětlit nejen prostá fakta, ale i pozadí této kauzy.

Myslím si, že tento případ je smutnou ukázkou, kam až může zajít nejen msta a závist lidí, ale i snaha o odvedení pozornosti ostatních, snaha o zakrytí skutečných záměrů některých našich sousedů.

Přečtěte si více informací »

Štítky: ,

Vážení členové kontrolní komise SVJ,
na mou žádost výboru SVJ ze dne 14. 11. 2012 o zpřístupnění podkladů pro shromáždění členů dne 29. 11. 2012 mi byly 25. 11. 2012 poskytnuty k nahlédnutí dokumenty ohledně provedeného výběrového řízení na dodavatele 2. etapy revitalizace domu.
Po prostudování poskytnutých dokumentů se v souladu se stanovami SVJ (čl. XIV odst. 1d) obracím na kontrolní komisi s podnětem k prošetření činnosti výboru ohledně tohoto uskutečněného výběrového řízení.

Úplné znění tohoto otevřeného dopisu naleznete v příloze.

Ing. Milan Šorm

 

Příloha:

Štítky: , , , , ,

Hana Šormová dne 13. 11. 2013

Na tuto otázku si asi většina obyvatel našeho domu odpoví, že příčinou této podoby revitalizace domu jsem já a moje „nepřijatelné“ požadavky (i když mi nikdo nikdy neřekl, v čem jsou nepřijatelné).

Členové výboru a kontrolní komise ovšem znají správnou odpověď – příčinou toho, že místo výměny balkonů za betonové lodžie se u nás budou pouze nahrazovat staré balkony novými (opět plechovými), je problém s duplicitním vlastnictvím pozemků pod naším domem!

Tato základní příčina pak byla doplněna neochotou členů výboru jednat se soukromými vlastníky pozemků pod domem a rovněž snahou o co nejrychlejší cestu k výsledku, tj. zateplení domu. Hned po svém zvolení v dubnu 2012 předseda výboru totiž jasně sdělil mému synovi, co je jeho cílem – dokončit revitalizaci domu, tím zhodnotit svůj byt a odstěhovat se jinam.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , ,

Hana Šormová dne 3. 6. 2013

Chtěla bych alespoň stručně vysvětlit mnou navrhovaná usnesení, která mi umožní udělit svůj souhlas s výměnou balkonů za betonové lodžie.

Přečtěte si více informací »

Štítky: , , , ,

Milan Šorm dne 6. 3. 2013

Vážení vlastníci,

výbor SVJ se evidentně nechystá realizovat námi všemi odsouhlasený záměr mít v našem domě panelové lodžie a připravuje variantu zavěšených balkonů, i když k ní nedostal potřebný mandát.

Pojďme vyzvat výbor k řešení otázky lodžií a přesvědčme ho svolat shromáždění vlastníků s programem, který povede k realizaci panelových lodžií.

V příloze je uveden text podpisového archu, který stačí vytisknout, podepsat všemi vlastníky konkrétního bytu vč. uvedených údajů a vhodit do mé poštovní schránky v domě Štouračova 21. V okamžiku, kdy se sejde stanovami předepsané kvórum hlasů, předložím uvedené listiny výboru SVJ.

Pokud by tisk uvedeného dokumentu byl pro Vás problémem, můžete rovněž navštívit mého otce Ing. Milana Šorma, Štouračova 19, který má několik výtisků k dispozici a pouze se dopsat a podepsat na existující výtisky.

Nenechme si vnutit balkony, chceme lodžie!

Milan Šorm ml.

Přílohy:

Štítky: , , , ,